Startuje konkurs na dotacje na OZE. Osobny budżet dla klastrów

Startuje konkurs na dotacje na OZE. Osobny budżet dla klastrów
Fot. Engie

Przedsiębiorcy planujący inwestycje w odnawialne źródła energii od dzisiaj mogą składać wnioski na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Osobny budżet w ramach tego konkursu został wydzielony dla projektów realizowanych przez certyfikowane klastry energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzisiaj rozpoczyna przyjmowanie wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w energetyce odnawialnej z POIiŚ 2014-2020, z poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” (konkurs POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18).

Dofinansowanie będzie mogło objąć projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

REKLAMA

Możliwe jest pozyskanie dofinansowania ma budowę lub zwiększenie mocy zainstalowanej instalacji wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), a także energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy lub przebudowy danej instalacji.

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacje do współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w OZE w tym konkursie wyniesie w sumie 200  mln zł, w tym 50 mln zł wyodrębniono dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających certyfikat klastra energii wydany przez Ministerstwo Energii.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1941).  

REKLAMA

Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0 proc., a wnioskodawca może liczyć na umorzenie pożyczki, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynieść od 5 proc. nawet do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na nie więcej niż 85 proc., przy czym łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na dany projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Uruchomiony dzisiaj nabór wniosków będzie prowadzony do końca października br. Ocena formalna ma się zakończyć do lutego, a ocena merytoryczna do maja przyszłego roku. Publikację listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania zaplanowano do 17 maja, a zawarcie umów na dofinansowanie ma nastąpić do sierpnia przyszłego roku.

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji rzędu 308,93 mln zł.

Dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie programów proekologicznych, których realiazcję nadzoruje NFOŚiGW, zawarto 3550 umów na łączną kwotę 2,7 mld euro.

Jakie są dotychczasowe efekty wcześniejszych konkursów na unijne dofinansowanie OZE z poddziałania 1.1.1. z POIiŚ? Więcej na ten temat w artykule: Będzie kolejny konkurs na dofinansowanie OZE z POIŚ. Jakie są efekty poprzednich?

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.