URE doprecyzowuje ważne terminy dla nowych systemów wsparcia

URE doprecyzowuje ważne terminy dla nowych systemów wsparcia
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyk wydał interpretację, w której doprecyzował zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii terminy, które będą mieć znaczenie dla inwestorów realizujących swoje projekty w systemie aukcyjnym lub w systemach FIT/FIP. Prawidłowe obliczenie terminów ma istotne znaczenie ze względu na sankcje, jakie ustawa wiąże z ich przekroczeniem zaznacza URE.

URE podaje, że pierwszym dniem, od którego rozpoczynają swój bieg terminy określone w ustawie o OZE, dotyczące rozpoczęcia sprzedaży energii z nowych instalacji w systemie aukcyjnym (art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a), jest dzień zamknięcia sesji aukcji. – Przyjąć zatem należy, że energia elektryczna wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, winna zostać sprzedana po raz pierwszy najpóźniej – po upływie odpowiedniej liczby miesięcy wskazanej w ustawie OZE – do godziny 24:00 dnia, który datą odpowiadać będzie początkowemu dniowi terminu, tj. dniowi zamknięcia sesji aukcji, w której zwyciężyła dana oferta przedsiębiorcy – czytamy w komunikacie URE.

Przykładowo, dla instalacji fotowoltaicznych, w przypadku których na uruchomienie produkcji energii będzie 18 miesięcy, jeśli zamknięcie aukcji nastąpi przykładowo w dniu 10 kwietnia 2019 r., ostatnim dniem na rozpoczęcie wytwarzania będzie 10 października 2020 r.

REKLAMA

Inwestorzy w sektorze fotowoltaicznym będą mieć najmniej czasu na uruchomienie produkcji energii po wygranej aukcji. Ustawa o OZE daje więcej czasu inwestorom budującym farmy wiatrowe na lądzie (30 miesięcy), w przypadku farm wiatrowych na morzu przewidziano 72 miesiące, a dla pozostałych instalacji OZE – 36 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

Urząd Regulacji Energetyki odnosi się też do terminów wynikających z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b ustawy OZE, dotyczących wytwórców opisanych w art. 71 ust. 1 tej ustawy (istniejące instalacje przechodzące do systemu aukcyjnego).

W tej sytuacji pojawia się termin pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji. – Taka konstrukcja normy prawnej powoduje, że instalacja migrująca z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego zobowiązana jest rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ostatniego ze wskazanych systemów, najpóźniej do godziny 24:00 pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego, który rozpoczął się po upływie liczby dni pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego, w którym wytwórca wygrał aukcję.

Przykładowo, jeśli dniem zamknięcia aukcji jest 10 kwietnia 2019 r., ostatni dzień wyznaczonego terminu to 1 czerwca 2019 r.

Odnosząc się natomiast do terminów dla planowanych do uruchomienia instalacji spełniających kryteria z art. 70a ust. 1 (system FIT) lub 2 (system FIP), Urząd Regulacji Energetyki stwierdza, że w tym przypadku energia elektryczna powinna zostać wytworzona w planowanej instalacji najpóźniej po upływie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, tj. do godziny 24:00 dnia, który datą odpowiadać będzie dniu wydania zaświadczenia. Jeśli dniem wydania zaświadczenia byłby 10 kwietnia 2019 r., wówczas ostatni dzień to 10 kwietnia 2022 r.

Podobnie przedstawia się sposób liczenia terminu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy OZE, dotyczącego instalacji korzystających z systemu świadectw pochodzenia oraz instalacji zrealizowanych po dniu 1 lipca 2016 r., które nie korzystały z systemu wsparcia.

REKLAMA

URE informuje, że w tym przypadku wytwórca zobowiązuje się do rozpoczęcia sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach określonych w art. 70a – 70f, nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8

Termin mija o godzinie 24:00 pierwszego dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące od dnia wydania zaświadczenia. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić dzień, z końcem którego upływa termin 3 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Dokonując powyższego ustalenia, należy zastosować metodę obliczania terminu wskazaną w art. 112 Kodeksu cywilnego. Następnie zastosowanie znajdzie norma zawarta w art. 113 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą, jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. W konsekwencji, termin z art. 70b ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy OZE mija z upływem godziny 24:00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia – czytamy w interpretacji URE.

Okres wsparcia

URE przypomina ponadto, że wsparcie dla danej instalacji może zostać udzielone wyłącznie na okres nieprzekraczający 15 lat, przy czym okres ten kumulowany jest dla wszystkich systemów wsparcia.

Jeżeli wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia, nastąpiło dnia 1 października 2005 r., to ostatnim dniem, w którym wytwórca energii elektrycznej w tej instalacji może korzystać z systemów wsparcia określonych w ustawie OZE będzie dzień 30 września 2020 r.

Odpowiednio, jeżeli energia elektryczna została sprzedana po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji dnia 1 października 2019 r., to ostatnim dniem, w którym wytwórca energii elektrycznej w tej instalacji może korzystać z nowych systemów wsparcia określonych w ustawie OZE będzie dzień 30 września 2034 r. – czytamy w informacji URE.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 72/2018 w sprawie sposobu obliczania niektórych terminów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest dostępna pod tym linkiem.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.