Tych kosztów inwestycyjnych nie trzeba uwzględnić w ofercie aukcyjnej

Tych kosztów inwestycyjnych nie trzeba uwzględnić w ofercie aukcyjnej
Vestas press

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej dla inwestycji w OZE w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP, co może mieć znaczenie dla inwestorów, którzy chcą uzyskać gwarancje rozliczeń sprzedawanej energii w tych systemach, a którzy uzyskali wcześniej pomoc np. w formie unijnej dotacji.

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że zaktualizowane przepisy ustawy o OZE zawierają nową regułę kumulacji pomocy publicznej udzielonej w związku z realizacją inwestycji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii.

Te zmiany mają znaczenie zwłaszcza dla wytwórców oferujących energię z projektów, dla których pozyskali wcześniej pomoc inwestycyjną (np. w formie unijnej dotacji) i dla których w ramach aukcji czy systemów FIT/FIP inwestorzy będą dodatkowo ubiegać się o pomoc udzielaną na etapie operacyjnym.

REKLAMA

Urząd podkreśla, że w ustawie o OZE (art. 39 i 39a) wskazuje się na konieczność kumulowania jedynie pomocy inwestycyjnej, przy czym  do tej pomocy nie zalicza się: 1) wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz ze świadectw efektywności energetycznej, 2) środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, 3) wartości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych a także 4) w przypadku zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii – pomocy przeznaczonej na budowę lub eksploatację tej instalacji, mających miejsce przed rozpoczęciem robót związanych z modernizacją.

REKLAMA

W celu wyjaśnienia tej kwestii URE przygotował szczegółowe zestawienie przykładowych kosztów inwestycyjnych dla poszczególnych technologii OZE, których nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości pomocy inwestycyjnej w systemach aukcyjnym bądź FIT/FIP.

Na przykład w zakresie instalacji fotowoltaicznych do tych kosztów nie powinno się zaliczać m.in. kosztów układu wyprowadzenia mocy, przyłączy elektroenergetycznych; a także kosztów budynków i budowli towarzyszących, pełniących funkcje niezwiązane z wytwarzaniem energii, tym magazynów, warsztatów itp., drogi dojazdowej i placów manewrowych, ogrodzeń, oświetlenia zewnętrznego czy systemów zabezpieczających obiekt.

Więcej w informacji Prezesa URE (link).

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.