URE przyjrzy się wnioskom o zmiany IRIESD ws. mikroinstalacji

URE przyjrzy się wnioskom o zmiany IRIESD ws. mikroinstalacji

Wszyscy Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zobowiązani do przedkładania Prezesowi URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (tj. ENEA Operator sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A.) złożyli wnioski o zatwierdzenie zmian instrukcji w formie kart aktualizacji IRiESD. Pierwszy z wniosków został złożony 3, a ostatni 10 grudnia 2018 r.

Część zmian wynika z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo OSD zaproponowali zmiany wymagań technicznych dla mikroinstalacji, które zostały określone w załączniku numer 1 do poszczególnych instrukcji do poszczególnych instrukcji w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji.

REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia lub zmiany instrukcji jest postępowaniem administracyjnym, więc ma tu zastosowanie art. 35 § 3 KPA, wedle którego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym należy dodać, że w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, na zasadach określonych w KPA, termin załatwienia danej sprawy może zostać przesunięty. Z uwagi na ilość i obszerność uwag zgłoszonych w procesie konsultacji przeprowadzonych przez OSD bardziej prawdopodobny jest ten dłuższy horyzont czasowy, gdyż Prezes URE musi ocenić każdą z nich, a także ocenić stanowisko OSD w przedmiocie każdej uwagi. Oprócz tego, nie można także wykluczyć, że Prezes URE uzna za zasadne wezwanie OSD do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień lub wprowadzenia zmian w instrukcjach, co niewątpliwie spowoduje wydłużenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmian IRIESD. Z tych względów na chwilę obecną nie ma możliwości dokładnego określenia terminów zakończenia postępowań i wydania decyzji, gdyż postepowania dopiero co się zaczęły.

 

OSD wnioskują o ustalenie terminu wejścia w życie zmian określonych w kartach aktualizacji IRiESD, na dzień zatwierdzenia zmian przez Prezesa URE, za wyjątkiem zmian załącznika nr 1 do poszczególnych instrukcji (uzupełnione wymagania techniczne dla mikroinstalacji), co do których wnioskują o określenie terminu ich wdrożenia na dzień 27 kwietnia 2019 r. Dwóch z OSD wnioskuje o określenie terminu wejścia w życie części zmian w jeszcze dłuższym horyzoncie czasowym, tj. ponad roku. Należy mieć na uwadze, że przedmiotem oceny Prezesa URE będzie także termin ewentualnego wdrożenia zmian zaproponowanych przez operatorów, co zostanie precyzyjnie określone w poszczególnych decyzjach.