Energetyka odnawialna w nowej rządowej strategii dla energetyki

Energetyka odnawialna w nowej rządowej strategii dla energetyki
Ra Boe, wikimedia cc-by-3.0

Resort gospodarki pracuje nad dokumentem „więcej}”Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.”. Jakie znajdziemy w niej wnioski w zakresie energetyki odnawialnej?

Jak zauważąją autorzy dokumentu – wspieranie rozwoju OZE powinno skupiać się zwłaszcza na upraszczaniu procedur administracyjnych dla inwestycji, poprawie stanu infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej, a także na poszukiwaniach rozwiązań łączących rozwój OZE z modernizacją sieci elektronenergetycznej. 

REKLAMA

W „Strategii” resort gospodarki zapowiada opracowanie Programu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, który wypracuje „konkretne działania zapewniające realizację orientacyjnej ścieżki rozwoju poszczególnych technologii OZE i osiągnięcie celu 15-procentowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020 – do czego Polski rząd zadeklarował się na forum Unii Europejskiej. 

REKLAMA

Autorzy raportu podkreślają zwłaszcza konieczność wspierania energetyki odnawialnej opartej na biomasie. – Opracowanie mechanizmu wspierania powstawania upraw energetycznych na glebach najniższych kategorii oraz opracowanie systemu wspierania instalacji dedykowanych do spalania biomasy ze szczególnym uwzględnieniem instalacji małych powinny przyczynić się do zwiększania udziału OZE w energetyce krajowej – czytamy w dokumencie. 

W „Stragetegii” podkreśla się także koniecznośc planowania i rozwoju energetyki lokalnej – Odpowiednie planowanie energetyczne stać się może fundamentem rozwoju gospodarczego regionu, podnieść jego konkurencyjność oraz przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy – informuje Ministerstwo Gospodarki. 

– Ponadto z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki 
niezmiernie istotne jest tworzenie zielonych miejsc pracy (działanie 52) m.in. poprzez  zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów z dziedziny energetyki  odnawialnej i ochrony  środowiska, poprawy efektywności energetycznej oraz innych  związanych z minimalizowaniem wpływu człowieka na  środowisko. Niezbędne jest stałe  poszerzanie i uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w zawodach  związanych z energetyką i ochroną środowiska m.in. poprzez rozwijanie poradnictwa  edukacyjnego i zawodowego przez całe życie (lifelong guidance) – czytamy w projekcie rządowej strategii. 
gramwzielone.pl