POBE: w KPIEK rząd pomija energetykę prosumencką

POBE: w KPIEK rząd pomija energetykę prosumencką
Fot. Schott Solar

Zdaniem organizacji skupionych w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt „Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu do roku 2030” (KPIEK) nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów unijnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r.

Zdaniem organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) występuje pilna i silna potrzeba stworzenia nowego planu oraz oparcia się w nim o założenia zawarte w opracowaniu „REMAP 2030” przygotowanego dla Komisji Europejskiej i organizacji IRENA.

Według Porozumienia Branżowym na Rzecz Efektywności, celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy zapewnieniu jak najszybszej poprawy jakości życia i poziomu zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz znacznym zwiększeniu udziału OZE i poprawy efektywności energetycznej we wszystkich pozostałych sektorach.

REKLAMA

Autorzy stanowiska wskazują, że w przedstawionym projekcie planu pominięto rolę energetyki prosumenckiej, jako jednego z kluczowych elementów przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce. Zdaniem organizacji branżowych, należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej, energetyki rozproszonej oraz wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

POBE wskazuje ponadto, że nie uwzględniona jest również ścieżka całkowitego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz mająca wynikać z coraz mniejszej dostępności węgla w Polsce. 

REKLAMA

Wskazuje się dalej, że w projekcie KPEiK jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej zużywanej w budynkach, w sytuacji, w której ten obszar powinien być kluczowy w planowaniu przyszłej polityki energetycznej Polski, jak również w kontekście walki z niską emisją i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym.

W projekcie brakuje uwzględnienia wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko-, zero- i plus-energetycznych. Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału OZE w bilansie energetycznym w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii na rzecz magazynowania lub przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE – wylicza Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej.

POBE zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia propozycji zawartych w przygotowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawianej i Komisję Europejską dokumencie „REMap 2030”, proponując zwiększenie udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach produkcji i zużycia energii (28 proc. całej zużywanej energii), zarówno w produkcji energii elektrycznej (38 proc.), zużywanej energii w budynkach (37 proc.),  jak i w przemyśle (28 proc.) oraz transporcie (13 proc.).

W POBE działają następujące organizacje: Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie „Polska Wentylacja”, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej „Polska PV”, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe”, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”, a także Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.                        

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o