Wydanie warunków przyłączenia wg nowej wersji Prawa Energetycznego

Wniosek musi zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej, lub do sieci ciepłowniczej;

2) określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do których energia elektryczna, lub ciepło ma być dostarczane;
3) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 24;
4) wartość mocy przyłączeniowej dla obiektu lub lokalu, do których energia elektryczna lub ciepło ma być dostarczane.
REKLAMA

4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, do wniosku dołącza w szczególności:
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku takiego planu – decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeŜeli są one
wymagane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we
wniosku albo
3) w przypadku budowy obiektu energetyki jądrowej – decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789) albo
4) w przypadku budowy źródła w polskim obszarze morskim – pozwolenie na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 5)).

Art. 8. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, lub przesyłania i dystrybucji
ciepła jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem
ubiegającymi się o przyłączenie urządzeń instalacji lub sieci do sieci
elektroenergetycznej, lub do sieci ciepłowniczej, na zasadzie równoprawnego
traktowania, jeŜeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci
i dostarczania energii elektrycznej lub ciepła, a Ŝądający zawarcia umowy spełnia
warunki przyłączenia do sieci i odbioru tej energii lub ciepła.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do nieruchomości,
obiektu lub lokalu, do których energia elektryczna lub ciepło ma być dostarczane. 

W przypadku odmowy przyłączenia niezwłoczne powiadomienie i podanie powodów. 

CIEKAWY PUNKT:

4. W przypadku gdy wartość dostępnej mocy przyłączeniowej, wyznaczona
z uwzględnieniem warunków bilansowych systemu elektroenergetycznego, o której
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, jest mniejsza niŜ wartość mocy przyłączeniowej określonej
przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci odnawialnego źródła energii,
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej moŜe, na wniosek tego podmiotu, wydać
warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie, pod warunkiem, Ŝe odnawialne
Projekt z dnia: 28.09.2012 Wersja: 1.23
15
źródło energii będzie wyposaŜone w magazyn energii elektrycznej umoŜliwiający
magazynowanie energii wytworzonej z tego źródła.

Podtrzymanie zaliczki 30 zł/kW, ale nie więcej niż 3 mln zł – wniesienie do 21 dni od daty złożenia wniosku – zwrot niezwłocznie gdy odmowa, a w przypadku opóźnień czy sporu przegranego z inwestorem – zwrot wraz z odsetkami. 

Podtrzymanie obowiązku ekspertyzy dla źródeł wytwórczych o mocy ponad 2 MW – dla przyłączeń do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. 

TERMIN WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Art. 13. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jest obowiązane wydać
warunki przyłączenia, z zastrzeŜeniem ust. 2, nie później niŜ w terminie:
1) 30 dni od dnia złoŜenia kompletnego wniosku przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci o napięciu znamionowym nie
wyŜszym niŜ 1 kV;
2) 150 dni od dnia złoŜenia kompletnego wniosku przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci o napięciu znamionowym
wyŜszym niŜ 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła – od dnia wniesienia zaliczki.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec wydłuŜeniu o 30 dni,
w przypadku gdy przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci będzie miało wpływ na
pracę sieci innego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do
którego sieci operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wydający
warunki przyłączenia jest przyłączany.

REKLAMA

Art. 24. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje lub sieci podmiotów ubiegających się o ich przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego lub systemu
ciepłowniczego;
2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego lub systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą tych urządzeń, instalacji lub sieci;
3) zabezpieczenie urządzeń, instalacji lub sieci przed uszkodzeniami, w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w pobieraniu, lub dostarczaniu energii elektrycznej, lub ciepła;
4) dotrzymanie, w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci, parametrów jakościowych energii elektrycznej, lub ciepła określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 63 lub art. 64;
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
6) moŜliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, lub przesyłania i dystrybucji ciepła.

Art. 22. 1. Przyłączany podmiot jest obowiązany umoŜliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego, na warunkach określonych w umowie o przyłączenie do sieci.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest obowiązane:
1) powiadomić przyłączany podmiot o planowanych terminach prac, o których mowa w ust.1, z wyprzedzeniem umoŜliwiającym temu podmiotowi przygotowanie nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac;
2) spełniać techniczne warunki dostarczania energii elektrycznej lub ciepła określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63 lub art. 64 oraz w przepisach odrębnych i w koncesji.

art 25. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje lub sieci muszą spełniać takŜe wymagania określone, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporaŜeniowej, o ochronie przeciwpoŜarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i rodzaju stosowanego paliwa do ich wytwarzania.

Art. 23. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej jest obowiązane opracować informacje dotyczące:
1) firmy, siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,

2) wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a takŜe planowanych zmian tych wartości, w okresie kolejnych 5 lat od daty zamieszczenia tych informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego, dla całej sieci o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyŜszym – z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.
2. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pomniejsza się o wartość mocy wynikającą z wydanych i waŜnych warunków przyłączenia źródeł do sieci.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne aktualizuje co najmniej raz na 3 miesiące, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia do sieci.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz ich aktualizacje przedsiębiorstwo energetyczne zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

Art. 4. 1. JeŜeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, lub przesyłania
i dystrybucji ciepła jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić zainteresowany
podmiot, podając uzasadnienie odmowy.
2. W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, na Ŝądanie podmiotu
występującego o jej zawarcie, przedstawia temu podmiotowi istotne informacje
o działaniach jakie naleŜy podjąć aby rozbudować sieć, w celu umoŜliwienia zawarcia tej umowy.

WAŻNOŚĆ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA = 2 lata. 

KOSZT PRZYŁĄCZENIA: za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstwa

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, lub przesyłania i dystrybucji ciepła pobiera się opłatę
ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację
przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej
zainstalowanej nie wyŜszej niŜ 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy
zainstalowanej poniŜej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty.