Kujawsko-pomorskie: będą dotacje na zieloną energię

Kujawsko-pomorskie: będą dotacje na zieloną energię
....

WFOŚiGW w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Celem konkursu jest „budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie można zgłaszać przedsięwzięcia, które zakładają:

REKLAMA

– wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej  20 MWt), 

– wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe), 

– wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślin i zwierząt, 

– budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy poniżej 10 MW,

– budowę instalacji geotermalnych,- budowa elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,

– wysokosprawną kogeneracja bez użycia biomasy,

– wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła, 

– wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych, 

– wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

REKLAMA

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest minimalny koszt całkowity projektu na poziomie 0,5 mln zł, a maksymalny – 10 mln zł.

Dofinansowanie może być udzielone w formie pożyczki oprocentowanej na poziomie 3% w skali roku. Maksymalna wysokość dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może objąć:

– przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji,

– koszt nabycia gruntów,

– koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń, b) narzędzi, przyrządów i aparatury, c) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.,

– koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,

– koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

– nabycie wartości niematerialnej i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy  technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,

– usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające  osiągnięcie efektu ekologicznego

Termin składania wniosków mija 30 września br., a lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 30 września 30 listopada 2011 roku.


d.ł.