Ile na OZE w budżecie UE na lata 2014-2020?

Ile na OZE w budżecie UE na lata 2014-2020?
rahego, flickr cc-by-2.0

Zdaniem organizacji pozarządowych skupionych w Koalicji Klimatycznej, w ramach obecnego budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Polska przeznaczyła stanowczo zbyt mało środków na odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczną (EE).

REKLAMA

Organizacje wzywają rząd, aby w negocjacjach przyszłego budżetu Unii, m.in. podczas dzisiejszego spotkania Rady UE ds. Ogólnych, wspierał takie rozwiązania, które pozwolą przeznaczyć znacznie więcej środków na niskoemisyjną i oszczędnie wykorzystującą zasoby gospodarkę.


W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, wysokość funduszy unijnych na EE i OZE jest niepokojąco niska, zwłaszcza w obliczu aktualnej sytuacji w sektorze energetycznym w PolsceJedynie 1% środków wydatkowanych w ramach Polityki Spójności został przeznaczony na odnawialne źródła energii, a jeszcze mniej, bo zaledwie 0,7%, na efektywność energetyczną. W rezultacie, w konkursach o środki na te cele zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożone wnioski opiewały w sumie na kwotę znacznie przewyższającą dostępne fundusze – odpowiednio pięć i sześć razy w przypadku termomodernizacji budynków publicznych i odnawialnych źródeł energii. Podobna sytuacja miała miejsce w wielu regionalnych programach operacyjnych na poziomie województw.


Zrównoważone wykorzystywanie energii i surowców jest jednym z głównych celów Unii przyjętych w strategii Europa 2020. Fundusze Polityki Spójności w latach 2014-2020 powinny stać się jednym z głównych narzędzi realizacji tego priorytetu.„Dla Polski jest to wyjątkowa szansa na sfinansowanie przejścia na efektywną i konkurencyjną gospodarkę oraz nowe miejsca pracy” – mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci. – „Jednocześnie trzeba pamiętać, że w trwających negocjacjach przyszłych funduszy państwa bogate naciskają na ograniczenie wydatków Unii ze względu na kryzys finansowy. Dlatego też najprawdopodobniej tylko powiązanie wydatków ze strategią rozwojową Unii pozwoli uniknąć cięć funduszy przyznanych Polsce.


Zdaniem Koalicji Klimatycznej, Polska ma obowiązek zadbać, aby Polityka Spójności przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju, budowania „zielonej” gospodarki i prośrodowiskowego nastawienia społeczeństwa. Aby zapewnić realizację tych celów w obszarze energetyki, rząd powinien zabiegać, aby priorytetami przyszłego finansowania z Polityki Spójności stały się w naszym kraju odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Powinno to oznaczać więcej środków na termomodernizację budynków, modernizację sieci i rozwój innowacyjnych odnawialnych źródeł energii małej i średniej skali.

źródło: ekonews.com.pl / koalicjaklimatyczna.org
 

REKLAMA