Eco-innovation, czyli sposób na rozwój zielonych technologii

Eco-innovation, czyli sposób na rozwój zielonych technologii
SolarWorld press

Projekt „Know-Eco – Enhancing Knowledge Collaboration In Eco-Innovation” został opracowany po to, aby zachęcić organizacje działające w sektorze budowlanym i transportowym do zaadoptowania nowych „zielonych” technologii.

Oczekuje się, że projekt doprowadzi do zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, tak aby działały z uwzględnieniem wysokich standardów ochrony środowiska. Projekt Know-Eco skupia się na rozwiązaniu problemów na poziomie regionalnym kładąc szczególny nacisk na zwiększenie wykorzystania produktów i usług eko-innowacyjnych.

Liderem projektu Know-Eco jest Coventry University Enterprises Ltd z Wielkiej Brytanii, partnerami zaś Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju oraz Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung (Instytut Polityki Strukturalnej i Wspierania Gospodarki) z siedzibą w Saksonii-Anhalt, w centralnej części północno – wschodnich Niemiec. Poprzez takie rozmieszczenie geograficzne partnerów w Europie oraz charakter samej inicjatywy – wspieranie inteligentnych i zrównoważonych praktyk – projekt Know-Eco wspomaga instrumenty polityki europejskiej, jak również aspiracje unijnej strategii zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”.

REKLAMA

Przykładem praktycznego działania w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju jest prowadzona przez Uniwersytet w Coventry, warta 150 milionów funtów, przebudowa kampusu wyposażonego w dwa nowoczesne budynki, które mają osiągnąć status certyfikatu zielonego budynku B R E E A M(www.breem.org). Ponadto opracowana przez Uniwersytet inicjatywa „Low Impact Buildings Grand Challenge” wiąże się z zaangażowaniem w szeroki pro-gram badań stosowanych w zakresie zrównoważonego budownictwa, w tym w analizę postaw behawioralnych względem efektywności energetycznej, rozwoju i testowania nowych materia-łów budowlanych oraz zastosowania technologii do monitorowania i kontroli oceny środowiskowej budynku.

Dr Gideon Maas, dyrektor Coventry Uni-versity’s Institute of Applied Entrepreneurship , koordynator projektu Know- Eco, powiedział – W ostatnim czasie różne trendy mają wpływ na świat, jeden z nich skupia się na eko-innowacyjnych działaniach, które są odzwierciedleniem światowych problemów, takich jak globalne ocieplenie i zanieczyszczenie. Ten projekt stara się połączyć kształtowanie polityki w zakresie eko-działań ze wsparciem dla przedsiębiorców wdrażających te polityki.Wspólnie z poszczególnymi międzynarodowymi partnerami zaangażowanymi w projekt analizujemy i dostosowujemy do poszczególnych regionów przykłady najlepszych praktyk, co powinno przy-spieszyć  implementację  eko-innowacyjnych produktów i usług.

Dla przykładu Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje również projekt SPWW – Science Park Without Walls. Priorytetami podprojektów inicjatywy District+ są: – rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, – rozwój inkubatorów technologicznych, – eko-innowacje w nowoczesnych przedsiębiorstwach, – strategia tworzenia klastrów, – strategia internacjonalizacji. Priorytety mogą być potencjalnie podobne do siebie pod względem merytorycznym. Poszczególni partnerzy podprojektów wykorzystują je w celu uzyskania trwałych rezultatów w każdym z uczestniczących regionów.

REKLAMA

Coventry University Enterprises jest częścią Coventry University Group. Instytucja zapewnia wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw, doradztwo na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz jest wiodącą organizacją w zakresie realizacji projektu Midlands Enterprise Europe Network. Uniwersytet w Coventry prowadzi badania w zakresie stosowania pojazdów o bardzo niskiej emisji dwutlenku węgla i budowy budynków mających ograniczony wpływ na środowisko. Prowadzone prace badawcze obejmują testy, oceny i projektowania pojazdów oraz związane z nimi systemy produkcji jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu. Natomiast prace w zakresie budynków mających ograniczony wpływ na środowisko koncentrują się na dostarczaniu praktycznych rozwiązań, wiedzy i innowacji dla przemysłu i sektora publicznego w zakresie technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(DARR SA) powstała w 1991- r. w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Strategicznym celem aktywności DARR SA jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw.DARR SA pragnie zapewnić szczególne wsparcie rozwojowi konkurencyjności i wydajności biznesowej MŚP przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców.

Od 2009 r. DARR SA zrządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym (T-Park). Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, firm wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital. W T-Parku będą mogły rozwijać się firmy z następujących sektorów gospodarki: przemysł samochodowy, budowa i przemysł materiałów budowlanych, techno-logie informacyjne, elektronika, telekomunikacja, medycyna uzdrowiskowa. Jako organizacja partnerska sieci Enterprise Europe Network powołanej przez Komisję Europejską, DARR SA należy do grupy sektorowej „Środowisko”, co sprawia, że eko-innowacje są widoczne, atrakcyjne i dostępne dla wszystkich gałęzi przemysłu. 

Instytut Polityki Strukturalnej i Wspierania Go-spodarki (ISW) jest instytucją badawczo-rozwojową typu non-profit, która powstała w 1992 roku. Instytut skupia swoje prace przede wszystkim na polityce strukturalnej oraz rozwoju ekonomicznym. W instytucie pracuje 70 naukowców – reprezentantów różnych dziedziny nauk , którzy aktywnie współ-pracują z władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i izbami. ISW posiada duże doświadczenie w promocji gospodarczej i współpracy z wieloma główny-mi sektorami przemysłu, jak również przedsiębiorstwami w Saksonii-Anhalt. ISW realizuje projekt pod nazwą „Smart Energy Smart People”, który pomaga MŚP być bardziej przyjaznym dla środowiska. ISW wspiera proces zagospodarowania miejskiego i współpracuje z wieloma firmami w sektorze mieszkaniowym i budowlanym. Instytut ułatwia współpracę pomiędzy przemysłem motoryzacyjnym a przemysłem tworzyw sztucznych w celu tworzenia części hybrydowych. Współpraca ta jest realnym przykładem eko-innowacji. Instytut brał udział w wielu projektach UE. Uczestniczył w 6 podprojektach RFO w ramach TouriSME i Perspektywy 2013. Obecnie ISW jest zaangażowany w 5 projektów w ramach programu współ-pracy międzyregionalnej INTERREG, takich jak: YURA, ChemLog, Revitamin, ChemClust i SIGMA for Water.

 

DARR S.A.