Marek Sawicki: OZE to nie tylko modne hasło

Marek Sawicki: OZE to nie tylko modne hasło
.....

Podczas spotkania Zespołu ds. Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarach Wiejskich minister ronictwa zadeklarował{więcej} potrzebę rozwijania energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich.

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w pierwszym tegorocznym spotkaniu członków Zespołu ds. Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarach Wiejskich. Głównym tematem było podsumowanie prac podjętych w 2011 roku oraz przedstawienie planów na kolejny rok.

REKLAMA
REKLAMA

Przewodnicząc, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski zwrócił między innymi uwagę na aktywny udział zespołu w konsultacjach ustawy o odnawialnych źródłach energiioraz przygotowanie założeń koncepcji Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE). Dyskusji poddany został także projekt założeń konkursu na gminę i gospodarstwa autonomiczne energetycznie. Zakłada się, że w trakcie konkursu zostaną wyłonione gminy, grupy producentów rolnych oraz indywidualne gospodarstwa, które stanowić mogą modelowe przykłady wykorzystania lokalnie dostępnych surowców do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach planowanego konkursu nagradzane będą te podmioty, które podejmują działania mające na celu zwiększenie swojego bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii jak również ograniczają emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i upowszechniają wiedzę w tym zakresie. Członkowie zespołu z zaniepokojeniem odnotowują również, iż polityka energetyczna kraju nadal zmierza w kierunku wspierania wielkich bloków energetycznych oraz technologii współspalania, które nie przynoszą efektów środowiskowych i wymagają dostaw dużych ilości biomasy transportowanych z dużych odległości.

Minister Marek Sawicki dziękując za dotychczasową pracę, zaznaczył jednocześnie, że kontynuowanie prac, których celem jest rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich jest nadrzędnym zadaniem zespołu.

Odnawialne źródła energii nie mogą być traktowane jedynie jako modne hasło. Do ich rozpowszechniania niezbędne są szeroko zakrojone działania, jak również stworzenie ram prawnych, które ułatwią ich realizację – powiedział minister i dodał, że – energetyka odnawialna nie może być ignorowana, szczególnie, że może stanowić rozwiązanie części problemu związanego ze zwiększającym się bezrobociem również na obszarach wiejskich. Dlatego też szef resortu poprosił zespół o priorytetowe traktowanie prac nad przygotowaniem konkursu dla samowystarczalnej energetycznie gminy oraz przygotowanie poszerzonej koncepcji ARE, wraz z szacunkiem niezbędnych nakładów, która przyspieszy rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.


źródło: Ministerstwo Rolnictwa