Dofinansowanie projektów wodorowych – jak je zdobyć?

Dofinansowanie projektów wodorowych – jak je zdobyć?
Metropolis

Gospodarka wodorowa jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i walkę ze zmianami klimatycznymi. Wodorowy nośnik energii może być stosowany w wielu sektorach gospodarki, w tym w transporcie, przemyśle i energetyce.

W Polsce również rozwijają się inwestycje związane z gospodarką wodorową, a wraz z nimi pojawiają się możliwości dofinansowania takich projektów. W artykule przedstawimy wybrane programy wsparcia dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem tej branży. Omówimy także, na co należy zwrócić uwagę przy aplikowaniu o dotacje na projekty wodorowe.

Krajowy Plan Odbudowy a technologie wodorowe

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program działań mający na celu pobudzenie gospodarki i przyspieszenie inwestycji w Polsce, a także wsparcie wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. W ramach KPO, rząd Polski zadeklarował wsparcie dla transformacji energetycznej kraju, w tym dla rozwoju technologii związanych z wodorem.

Nowy Program Wodoryzacja Gospodarki w ramach KPO

Wodorowy sektor energetyczny to jedno z priorytetowych obszarów działań KPO, a Polska wyznacza sobie ambitne cele w zakresie produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru. W celu realizacji założonych celów zaplanowano realizację nowego Programu o nazwie Wodoryzacja Gospodarki.

Program skierowany jest na rozwój niskoemisyjnej i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru i składa się z 3 części:

Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru,

Część 2) Wsparcie projektów IPCEI HYDROGEN,

Część 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Dofinansowanie udzielane w ramach KPO będzie miało formę dotacji, w niektórych przepadkach
z możliwością uzupełnienia finansowania pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kiedy oczekiwać ogłoszenia naboru wniosków w ramach KPO dla wodoru?

Program został wpisany już w harmonogram naboru wniosków, opublikowany na stornach NFOŚiGW z adnotacją, że warunkiem uruchomienia naborów jest dostępność środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Rozporządzenie ma wejść w życie z krótkim vacatio legis, aby przyspieszyć ogłoszenie konkursów na dofinansowanie projektów wodorowych.

Warunkiem kluczowym dla uruchomienia Programu będzie zatem odblokowanie przez Komisję Europejską pieniędzy dla KPO. Jak tylko to nastąpi spodziewać się można pełnej gotowości NFOŚiGW do ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Na co zwrócić uwagę i jak się przygotować do Programu?

  • Okres realizacji projektu

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że czas na realizację projektów będzie bardzo krótki.

  • Rozpoczęcie inwestycji

Trzeba pamiętać również, że wniosek o dofinansowanie należy bezwzględnie złożyć przed rozpoczęciem projektu inwestycyjnego, w celu spełnienia efektu zachęty. Przez rozpoczęcie projektu inwestycyjnego należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację projektu inwestycyjnego nieodwracalną.

  • Przygotowanie projektu

Nie znamy obecnie listy załączników obligatoryjnych, koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie (zostaną opublikowane w momencie ogłoszenia konkursu). Kryteria oceny projektów w ramach oceny wykonalności projektu wskazują jednak na następujące: „proponowany plan uzyskania wymaganych pozwoleń oraz innych procedur regulacyjnych jest wiarygodny i wskazuje na możliwość realizacji projektu w zakładanych terminach i zakresie”. Świadczyć to może o dopuszczeniu do wnioskowania o wsparcie również tych projektów, które są w początkowej fazie przygotowań. Pamiętać jednak należy, że im lepiej projekt jest przygotowany, im więcej pozwoleń i decyzji administracyjnych pozyskał, tym większe szanse na jego pozytywną ocenę oraz pozyskanie dofinansowania.

A co z innymi możliwościami wsparcia wodoru?

Fundusz Modernizacyjny

Choć KPO to jeden z potężniejszych programów wspierających projekty wodorowe nie możemy zapomnieć o innych, potencjalnych źródłach wsparcia dla tego obszaru. Jednym z nich jest Fundusz Modernizacyjny, w ramach którego możliwa jest realizacja projektów kogeneracyjnych, opartych o wodór właśnie. Mowa o programach: Kogeneracja dla Ciepłownictwa, Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Kogeneracja Powiatowa. Konkursy skierowane są Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii (dwa pierwsze Programy) lub dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w przypadku Kogeneracji Powiatowej.

Programy NFOŚiGW

Wśród programów wspierających sektor wodorowy należy wymienić również Program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru.  Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.  I choć nabór wniosków o dofinansowanie dla Programu zakończył się w styczniu br. wiemy już, że jeszcze w I połowie 2023 roku spodziewać się można uruchomienia kolejnego konkursu.

Program FEnIKS

W niniejszym zestawieniu nie sposób pominąć Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, stanowiący kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego.

Zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Priorytetów dla Programu wsparcie wodoru możliwe będzie w ramach Programu FENX.02.02 Rozwój OZE. Zgodnie z opisem działania Planowane wsparcie skierowane będzie na realizację projektów dotyczących budowy i rozbudowy instalacji w zakresie wytwarzania wodoru z OZE wraz z magazynami wodoru działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym dedykowanej sieci do transportu wodoru. Na uruchomienie konkursu w bieżącym roku nie mamy jednak co liczyć, a przynajmniej na tą chwilę nie przewiduje tego harmonogram naboru wniosków dla Programu FEnIKS.

Kilka słów tytułem zakończenia

Podsumowując, rozwój sektora wodorowego wymaga znacznych inwestycji finansowych, ale oferuje też wiele korzyści dla środowiska i gospodarki. Dofinansowanie projektów wodorowych może stanowić ważne wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji, które chcą inwestować w ten obszar, ale nie mają wystarczających środków finansowych. Ważne jest, aby starania o dofinansowanie były dobrze przygotowane.

Warto również skorzystać z usług specjalistycznych doradców, którzy pomogą w odpowiednim przygotowaniu wniosków oraz w prowadzeniu projektów wodorowych na etapie wdrażania. W ten sposób możliwe jest zdobycie dofinansowania, które wesprze realizację projektów wodorowych i przyczyni się do przyspieszenia rozwoju sektora wodorowego w Polsce i Europie.

A jeśli tematyka jest dla Państwa ciekawa…

…i chcielibyście usłyszeć na jej temat trochę więcej z przyjemnością zapraszamy na Webinar organizowany przez METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., poświęcony możliwościom finansowania inwestycji wodorowych, który odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 13.00. Podczas spotkania będziemy omawiać tematy związane z dostępnymi programami dofinansowania na inwestycje w sektorze wodorowym, a także sposobami pozyskiwania środków z rynku finansowego. Rejestracji na to bezpłatne wydarzenie można dokonać pod adresem: https://metropolisdg.pl/webinar

 

Metropolis pozyskuje dotacje na wodór
Metropolis

 

artykuł sponsorowany