Kiedy i jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy i jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Velux

Wydatki związane z termomodernizacją domów, w tym poprzez zastosowanie odawialnych źródeł energii, od początku tego roku podlegają pod ulgę termomodernizacyjną, co oznacza możliwość wygenerowania dodatkowych korzyści. Ministerstwo Finansów w tym tygodniu opublikowało dokument, w którym objaśnia wątpliwości mogące pojawić się w związku ze stosowaniem ulgi, w tym w przypadku inwestycji realizowanych z udziałem dofinansowania.

Z obowiązującej od początku tego roku ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej stawki podatku (19 proc.) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – w tym uwzględnia się wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z osprzętem.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł.

Przy tym podatnicy niebędący podatnikiem podatku VAT i niemogący odliczyć tego podatku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą uwzględniać kwotę brutto, ponieważ podatek VAT nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Audyt nieobowiązkowy, ale można odliczyć

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady udzielania ulgi nie wymagają przeprowadzenia audytu energetycznego. Koszty związane z wykonaniem audytu przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można jednak objąć odliczeniem.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

REKLAMA

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Tylko domy jednorodzinne

Ministerstwo Finansów podkreśla, że ulga przysługuje tylko w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych prowadzonych w domach jednorodzinnych.

Przy tym podatnik może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni warunki m.in. w zakresie 30 proc. udziału lokalu użytkowego w powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji – w tym fotowoltaicznej – na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Co z dotacjami?

Ministerstwo Finansów informuje, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały) : 1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie; 2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Resort finansów podkreśla, że regulacja ta wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Interpretacja Ministerstwa Finansów na temat możliwości stosowania ulgi termomodernizacyjnej znajduje się na stronie internetowej MF pod tym linkiem.

Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej w przypadku montażu domowej instalacji fotowoltaicznej: Ulga termomodernizacyjna także na instalację PV na przydomowym gruncie.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.