Ulga podatkowa od fotowoltaiki i pomp ciepła. Co trzeba wiedzieć?

Ulga podatkowa od fotowoltaiki i pomp ciepła. Co trzeba wiedzieć?
Maciej Humeniuk

Od dwóch lat można skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej pozwalającej na odliczenie od podatku dochodowego kosztów poniesionych na przykład na inwestycję w domową fotowoltaikę czy pompę ciepła. Z powodu zmian, które weszły w życie z początkiem tego roku, z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający niższe dochody.

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego. Według danych z rozliczeń PIT za 2020 rok z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, czyli ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. Za ubiegły rok odliczono w ten sposób 7,5 mld zł, a rok wcześniej było to 3,2 mld zł.

Uldze podlegają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m.in. wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych) czy montaż kolektorów słonecznych. Od 2019 r. w ramach ulgi można rozliczyć także koszt domowej instalacji fotowoltaicznej.

REKLAMA

Jak informuje Maciej Humeniuk z firmy Vosti, zostało to uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych. Natomiast w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych zostały wskazane urządzenia, materiały i usługi budowlane, które mogą podlegać odliczeniu.

Vosti

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19 proc.), według skali podatkowej (17 i 32 proc.) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba pragnąca skorzystać z ulgi termoizolacyjnej musi spełniać trzy poniższe warunki: 1) być właścicielem modernizowanej nieruchomości, 2) budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym, 3) inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Warto wyjaśnić, że właścicielem jest każda osoba mająca tytuł prawny do nieruchomości. Może to być także współwłaściciel, o ile został wskazany w akcie notarialnym, bądź spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co równie ważne – nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej, chcąc uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi spełnić, jest potwierdzenie poniesienia wydatków w postaci faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo. Ważne, aby firma ta nie była zwolniona z podatku VAT – informuje Maciej Humeniuk z firmy Vosti.

Aby móc w tym roku rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie – tłumaczy ekspert firmy Vosti.

Kwota, która zostanie zwrócona podatnikowi w formie rozliczenia, będzie zależała od jego rocznych dochodów, a więc dla każdego podatnika może być ona zupełnie inna.

Przykład

Podatnik w roku 2021 zarobił 36 tys. zł, będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Przez cały rok pracodawca odprowadzał za niego comiesięczne zaliczki na podatek PIT. Mnożąc 36 tys. zł x 17 proc. (pierwszy próg skali podatkowej), otrzymujemy kwotę 6 120 zł zaliczek na podatek, odprowadzonych przez jego pracodawcę. Ten sam podatnik w 2021 r. zamontował instalację fotowoltaiczną za kwotę 30 tys. zł.

Rozliczając poniesiony przez niego wydatek w wysokości 30 tys. zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej, podatnik pomniejszy swoją podstawę opodatkowania o wartość dokonanej inwestycji (36 tys. zł – 30 tys. zł). Wobec tego po odliczeniu należna kwota podatku wyniesie 6 tys. zł x 17 proc. = 1020 zł. Co za tym idzie, podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku równy różnicy wpłaconej, a należnej wartości (6120 zł – 1020 zł = 5100 zł zwrotu).

REKLAMA

Pod pojęciem wysokości wydatku kryje się kwota brutto, czyli obejmująca VAT – pod warunkiem, że nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Chcąc uzyskać ulgę na fotowoltaikę, należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Ważne, aby wykazane faktury były wystawione po 1 stycznia 2019 roku. Co więcej, do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z Moim Prądem?

Uzyskanie dofinansowania z rządowego programu Mój Prąd nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi, aczkolwiek w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę uzyskanej dotacji.

Jeśli podatnik z powyższego przykładu uzyskał dotację w wysokości 3000 zł w ramach programu Mój Prąd, od podstawy opodatkowania zostanie odjęte 27 tys. zł zamiast 30 tys. zł. Wobec czego, kwota ulgi termomodernizacyjnego wyniesie 4590 zł, zamiast 5100 zł.

 

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi ulgami?

Ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma przeszkód, aby połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na Internet czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Czy z ulgi można skorzystać w przypadku domu będącego w budowie?

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie. Może przysługiwać dla nowych domów, o ile są oddane do użytkowania.

– Przykładowo: klient jest w trakcie budowy domu i postanawia założyć w tym domu instalacje. Jeżeli zainstaluje zestaw przed odbiorem domu, nie będzie mógł go rozliczyć w ramach ulgi – nie będzie tutaj żadnej termomodernizacji, będzie to etap budowy domu. Nie można przedstawić faktury do rozliczenia ulgi w momencie, gdy budowa domu nie została zakończona. Oczywiście, założenie instalacji fotowoltaicznej w czasie budowy domu jest korzystniejsze z perspektywy technicznej (np. kwestia poprowadzenia przewodów elektrycznych), jednak jeśli ta budowa nie jest zakończona formalnie, nie możemy mówić o rozliczeniu jakiejkolwiek ulgi – tłumaczy Maciej Humeniuk

Często pojawia się również pytanie, czy jeśli instalacja znajduje się na gruncie lub dachu garażu mogą skorzystać z ulgi. Oczywiście, że tak – główne znaczenie ma tutaj budynek, który jest zasilany produkowanym prądem – dodaje ekspert firmy Vosti.

Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę?

Uzyskanie zwrotu z podatku za fotowoltaikę wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, a pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Ważne jest to, że wykazane w zeznaniu wydatki zostały poniesione w roku, którego ono dotyczy. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53 tys. zł. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków – tłumaczy Maciej Humeniuk.

Istotne jest również to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku. Wynosi ona 30 tys. zł. Jeśli osiągamy dochód mniejszy niż 30 tys. lub równy tej kwocie w skali roku, czyli 2,5 tys., zł miesięcznie, to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT.

W tym przypadku nie może być mowy o skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba zatem pamiętać, że podatnicy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie nie będą mogli z takiej ulgi skorzystać – podkreśla ekspert firmy Vosti.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.