Schüco informuje!

Schüco informuje!
Schuco

Jako były producent m.in. wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, w ramach naszego aktywnego i pasywnego obowiązku obserwacji produktu stwierdziliśmy niedawno, że niektóre moduły fotowoltaiczne naszej firmy mogą być obciążone wadą. Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa produktów jest dla nas najwyższym priorytetem, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ani kupujący ani jakakolwiek niezaangażowana strona trzecia nie doznają obrażeń podczas korzystania z wytworzonych przez nas produktów.

W związku z tym w niniejszym piśmie informujemy Państwa prewencyjnie o defekcie modułu fotowoltaicznego, który może być spowodowany przez wadliwą poliamidową folię tylną dostarczaną przez różnych poddostawców. Opisany poniżej defekt może występować w modułach dostarczonych od 2010 do 2014 roku.

W wyniku badań terenowych firma Schüco ustaliła, że pewien typ poliamidowych folii tylnych pochodzących od różnych producentów może wykazywać wady, które mogą prowadzić do ich pękania. Potencjalne zagrożenie wynikające z typu uszkodzenia zależy od materiału, miejsca i rodzaju instalacji oraz innych czynników.

REKLAMA

W specyficznych warunkach pogodowych i środowiskowych nie można wykluczyć zagrożenia zdrowia i życia wskutek porażenia prądem.

Od teraz nie wolno dotykać elementów instalacji fotowoltaicznych, które mogą być uszkodzone z powodu opisanych powyżej wad w tylnej folii, bez zastosowania środków ochrony przeciwporażeniowej opisanych poniżej.

Produkty, których dotyczy problem:

MODUŁY I NUMERY KATALOGOWE, KTÓRYCH DOTYCZY PROBLEM

Może to dotyczyć tylnych folii bocznych następujących modułów fotowoltaicznych:

2010-2012

Aktualizacja: Kolejne uszkodzone moduły

2011-2013

2012-2014

REKLAMA

2011-2012

 

Numery katalogowe modułów, których dotyczy problem, mogą być wymienione na fakturze lub można je znaleźć na naklejce z tyłu modułów.

Ważna informacja

W przypadku użytkowania instalacji z wyżej wymienionymi panelami fotowoltaicznymi należy bezwzględnie przestrzegać następujących instrukcji:

Instalację fotowoltaiczną należy sprawdzać, wyłącznie z zachowaniem poniższych środków ostrożności:

Pod żadnym pozorem nie dotykać modułów fotowoltaicznych bez zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. Bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie wolno również dotykać żadnych przewodów, wtyczek, części konstrukcji nośnej ani innych elementów instalacji fotowoltaicznej.

Należy upewnić się, że nieupoważnione osoby trzecie nie mają dostępu do instalacji fotowoltaicznej. Wykwalifikowany pracownik musi zostać poinformowany o istniejącym zagrożeniu przed podjęciem działań.

Jeżeli nie ma pewności, że nieupoważnione osoby trzecie nie mają dostępu do instalacji, powinna ona zostać natychmiast zdemontowana przez wykwalifikowany personel, a moduły fotowoltaiczne należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa.

To ostrzeżenie należy koniecznie przekazać bez wyjątku wszystkim osobom, które pracują przy instalacji lub w inny sposób mogą się z nią stykać.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem solartf@schueco.com.

Pod warunkiem przestrzegania powyższych wskazówek można kontynuować eksploatację modułów.

 

artykuł sponsorowany