Rząd przyjął ustawę, która zmieni zasady budowy farm fotowoltaicznych

Rząd przyjął ustawę, która zmieni zasady budowy farm fotowoltaicznych
Obton

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Znalazły się w nim przepisy, które zmienią zasady budowy m.in. farm fotowoltaicznych.  

Nowe regulacje mają doprecyzować w przepisach planistycznych zasady budowy odnawialnych źródeł energii. Przygotowane przez rząd regulacje zakładają, że plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków powinien jednocześnie umożliwiać lokalizację zamontowanych na budynku solarnych instalacji OZE oraz mikroinstalacji. Dotyczy to także przypadków innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne (chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji).

Czytaj więcej: Jak wygląda budowa farm fotowoltaicznych (link sponsorowany)

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które jest autorem nowych przepisów, zapewnia, że ułatwią one rozwój elektrowni fotowoltaicznych. Między innymi wprowadzą procedurę uproszczoną, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Ponadto nowe przepisy mają doprowadzić do przyspieszenia inwestycji w PV dzięki zastosowaniu procedury zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Nowe prawo pomoże fotowoltaice?

Wątpliwości co do tego, czy nowe prawo rzeczywiście ułatwi prowadzenie procesów inwestycyjnych w fotowoltaice, mają działający na krajowym rynku deweloperzy farm PV. Przedstawiciele branży wyrażali ostatnio zaniepokojenie przywróceniem w projekcie ustawy regulacji, których wdrożenie może ograniczyć podaż gruntów nadających się do budowy farm PV.

Zgodnie z ostatnim projektem ustawy, którym wkrótce powinien zająć się Sejm, na podstawie planu miejscowego następować ma zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie niezamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii lokalizowanych:

  • na użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych,
  • na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • na gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Wdrożenie takich przepisów do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie mieć znaczenie dla wszystkich inwestycji w OZE, jednak może być szczególnie dotkliwe dla deweloperów przygotowujących projekty mniejszych farm fotowoltaicznych, które były do tej pory prowadzone często na podstawie decyzji WZ.

Szczególne ograniczenie dla 40 proc. gruntów ornych

Jak tłumaczyła na łamach portalu Gramwzielone.pl Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, na skutek ostatnich zmian wprowadzonych w projekcie ustawy na gruntach IV klasy nie będzie już można lokalizować instalacji PV o mocy większej niż 150 kW na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem wcześniejsze wersje projektu dopuszczały taką możliwość dla instalacji o mocy do 1 MW.

Planowane jest objęcie gruntów rolnych klasy IV, stanowiących około 40 proc. gruntów ornych w Polsce, szczególnym ograniczeniem w lokalizowaniu inwestycji OZE – dotychczas powszechnie uznawanych, także w ustawodawstwie, za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej – zwracała uwagę Ewa Magiera.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiedziało na uwagi branży fotowoltaicznej w następujący sposób: „Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 roku, farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych. Nieprawdą jest też, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Przeciwnie – mając na uwadze potrzebę rozbudowy OZE, przygotowane zostały przepisy przyspieszające sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 roku dalej będzie można sporządzać i uchwalać, nawet jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego”.

OZE w strategiach gmin

Nowe przepisy zakładają uwzględnienie w strategiach rozwoju, które mają opracować gminy, ustaleń i rekomendacji dotyczących zasad lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW.

Opracowanie strategii rozwoju gminy ma być fakultatywne do 1 stycznia 2026 roku, a po tym terminie będzie obowiązkowe.

Plan ogólny dla gmin

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla gmin – planu ogólnego. Ma to być akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy.

REKLAMA

Plan ogólny ma pozwalać gminom na określenie m.in. struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy poprzez wydzielenie stref planistycznych, granic obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a także zasad lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne.

Nowe ścieżki konsultacji

Nowe prawo ma ponadto wprowadzić zmiany dotyczące procedury planistycznej. Polegać one będą m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych oraz wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach.

Dodatkowo autorzy przepisów zmodyfikowali regulacje dotyczące partycypacji społecznej. Wprowadzili m.in. możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji.

Inwestor wystąpi o zintegrowany plan inwestycyjny

Projekt ustawy opracowany w MRiT zakłada, że system planowania przestrzennego zostanie uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie uchwalany na wniosek inwestora. W ten sposób będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora.

Jak tłumaczy resort rozwoju, uchwalenie takiego planu będzie możliwe po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a inwestorami. Umowa ta określi wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Rejestr urbanistyczny

Ponadto regulacje przyjęte przez rząd zakładają, że w 2026 roku zostanie uruchomiony darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestr ma uwzględniać takie informacje jak raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, a także rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może teraz zostać skierowany do prac w Sejmie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.