Ustawa o OZE: najważniejsze ułatwienia dla mikro- i małych instalacji fotowoltaicznych

Ustawa o OZE: najważniejsze ułatwienia dla mikro- i małych instalacji fotowoltaicznych
foto: Suntech press

{więcej}Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadzi szereg ułatwień dla podmiotów inwestujących w małe systemy OZE, w tym w domowe instalacje fotowoltaiczne. 

Zgodnie z propozycjami projektu ustawy o OZE z 26 lipca 2012 r. w ramach instalacji do produkcji zielonej energii, wydzielone zostaną dwie, uprzywilejowane grupy. Pierwsza z nich to tzw. mikroinstalacje, których maksymalna moc ma wynieść do 40 kWe i 70 kWt, a druga – tzw. małe instalacje, których moc nominalna będzie się mieścić w przedziale od 40 do 200 kWe lub w przypadku mocy cieplnej – od 70 do 300 kWt. 

Zarówno mikroinstalacje jak i małe instalacje OZE mają – zgodnie z nowymi propozycjami – zostać zwolnione z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii. Ponadto, w przypadku posiadania mikroinstalacji zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel mikroinstalacji będzie musiał jedynie poinformować o jej posiadaniu lokalny zakład energetyczny, wskazując rodzaj, lokalizację i moc zainstalowaną mikrosystemu OZE. W przypadku właścicieli małych instalacji, będą oni rejestrowani w tzw. rejestrze wytwórców energii w małej instalacji prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ma się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci po spełnieniu warunków przyłączenia i po zainstalowaniu przez właściwego operatora odpowiednich układów zabezpieczających i pomiarowo rozliczeniowych. We wniosku o przyłącznenie mikroinstalacji do sieci będzie trzeba wskazać tytuł prawny do posiadanej instalacji i nieruchomości, na której zostanie ona zainstalowana. Co istotne, za przyłączenie mikroinstalacji do sieci zakład energetyczny nie będzie pobierał opłat. 

REKLAMA
REKLAMA

Podobnie jak w przypadku pozostałych OZE, operator energetyczny (tzw. sprzedawca z urzędu) będzie zobowiązany do zakupu energii produkowanej w mikro- i małych instalacjach OZE po cenie, która będzie określana na kolejny rok kalendarzowy, co roku, do 30 listopada, przez Ministerstwo Gospodarki, a która będzie obowiązywać jedynie instalacje oddawane do użytku po jej wprowadzeniu. Instalacje oddane do użytku wcześniej utrzymają przez cały okres wsparcia „starą” cenę. 

Dla małych instalacji, dla których będzie obowiązywało wsparcie w postaci stałych taryf (feed-in tariffs) minialna cena zakupu energii nie będzie mogła być niższa niż suma ceny energii elektrycznej oraz równowawartości opłaty zastępczej skorygowanej odpowiednim współczynnikiem korekcyjnym obowiązującym w danym roku. W ten sposób obliczona cena ma obowiązywać przez 15 lat i być stała i równa cenie obowiązującej w roku oddania do użytku danej instalacji.

Od przyszłego roku właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 kW będą otrzymywać tzw. taryfę gwarantowaną (ang. feed-in tariff). Dla instalacji oddanych do użytku w latach 2013-2014 stała taryfa będzie wynosić 1,1 zł za każdą sprzedaną kilowatogodzinę energii. Dopłata będzie obowiązywać przez 15 lat i będzie w tym okresie stała. W proponowanej wersji ustawy taryfy gwarantowane ceny mają jednak obowiązywać tylko do roku 2027, co oznacza, że początkowy 15-letni okres wsparcia będzie z roku na rok malał. Zdaniem resortu gospdarki, po roku 2027 koszt produkcji energii w domowych instalacjach OZE zrówna się z kosztem energii konwencjonalnej – dlatego resort proponuje zakończenie systemu dopłat do domowych intalacji OZE już w roku 2027 (w przypadku większych instalacji objętych systemem zielonych certyfikatów wsparcie wygasać będzie w 2035 r.). 
gramwzielone.pl