FNEZ: sztywna odległość farm wiatrowych to złe rozwiązanie

FNEZ: sztywna odległość farm wiatrowych to złe rozwiązanie
Foto. Ryan McD, flickr cc

Zaproponowany sztywny dystans może w niektórych przypadkach okazać się zbyt mały, aby w pełni ograniczyć negatywne oddziaływanie lub być za duży w kontekście realnych oddziaływań. Tego typu wpływ inwestycji może być w sposób odpowiedni oceniony w ramach prawidłowo przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) wskazuje w stanowisku do projektu tzw. ustawy odległościowej, której procedowanie rozpoczął dzisiaj Sejm.

Zdaniem FNEZ, prawidłowym kierunkiem w przypadku ustalania odległości farm wiatrowych od zabudowań i obszarów chronionych jest „odwołanie się w większym stopniu do oceny oddziaływania inwestycji wiatrowych na środowisko, a nie sztywno ustalone wytyczne lokalizacyjne”. Fundacja dodaje przy tym, że zasadne jest opracowanie dodatkowych norm regulujących takie zjawiska jak „efekt migotania cienia, czy oddziaływania krajobrazowe, tak aby móc w sposób prawidłowy uwzględniać je w procedurze oceny oddziaływania na środowisko”.

FNEZ wskazuje ponadto na znajdujący się w projekcie ustawy odległościowej zapis odnoszący się do praw nabytych. Chodzi o rozwiązania, które mogą nałożyć na operatorów wcześniej zbudowanych farm wiatrowych dodatkowe koszty OPEX wynikające ze wzrostu kosztów podatkowych i dodatkowych kosztów związanych z atestami turbin.

REKLAMA

Niewłaściwe jest nakładanie na inwestora pracujących elektrowni wiatrowych obowiązku wynikającego z przepisów nowopowstałego dokumentu. Godzi to także w pryncypialną zasadę prawną, jaką jest zakaz retroaktywności przepisów, który wyraża łacińska paremia lex retro non agit (łac. prawo nie działa wstecz), zaś w polskim systemie prawa wynika ona z art. 2 Konstytucji RP – czytamy w stanowisku FNEZ.

REKLAMA

FNEZ odnosi się także do kwestii energetyki wiatrowej na morzu, oceniając, że „zdecydowanego poparcia natomiast wymaga propozycja autorów projektu ustawy wyłączająca, w art. 1 ust. 2, spod zakresu przedmiotowej ustawy morską energetykę wiatrową”.

Ze względu na znikome negatywne oddziaływania środowiskowe i społeczne morskiej energetyki wiatrowej oraz dwukrotnie większą stabilność i efektywność produkcji energii z wiatru na morzu, a także na niewątpliwie pozytywny wpływ budowy morskich farm wiatrowych na przemysł morski, ten rodzaj energetyki wiatrowej zasługuje na wsparcie i dynamiczny rozwój w Polsce – czytamy w stanowisku FNEZ.

Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (link)

gramwzielone.pl