Senator PiS przeciwko ustawie antywiatrakowej

Senator PiS przeciwko ustawie antywiatrakowej
Senator Waldemar Bonkowski. Fot. wikimedia cc / Adam Nurkiewicz, Senat RP

W Sejmie procedowany jest, przygotowany przez posłów PiS, projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Większość, którą PiS posiada w Sejmie i Senacie, a także brak obiekcji ze strony Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Infrastruktury, stwarzają realną szansę na szybkie przyjęcie i wprowadzenie w życie tej ustawy, co zdaniem branży wiatrowej może całkowicie zablokować jej rozwój. Dzisiaj, podczas zorganizowanej przez klub Nowoczesna konferencji w Sejmie poświęconej tej ustawie, jej założenia skrytykował senator PiS Waldemar Bonkowski.

Tzw. ustawa odległościowa jest przed drugim czytaniem w Sejmie. Dotychczasowe procedowanie tej ustawy, w tym wystąpienia posłów PiS oraz przedstawicieli rządu, którzy jednomyślnie i z aprobatą wyrażali się o założeniach tej ustawy, otwierają drogę do jej szybkiego przyjęcia na najbliższym, zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniu Sejmu.

Na konferencji w Sejmie, którą zorganizowała dzisiaj Nowoczesna i która była poświęcona nowym regulacjom dla sektora wiatrowego, przeciwko ich wprowadzeniu – obok przedstawicieli Nowoczesnej, PO, branży wiatrowej oraz samorządowców – wystąpił także polityk Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Senator PiS Waldemar Bonkowski wymieniając liczne korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce sprzeciwił się proponowanej przez PiS ustawie i wezwał, aby „pochylić się, dać sobie czas i zrobić ją rzetelnie”.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych moim zdaniem godzi w interesy samorządów, mieszkańców, inwestorów i w polską gospodarkę – mówię to jako przedsiębiorca. W mojej ocenie efektem wdrożenia proponowanej ustawy byłoby wdrożenie moratorium na budowę farm wiatrowych i zakończenie eksploatacji większości istniejących elektrowni wiatrowych w Polsce – mówił dzisiaj w Sejmie senator PiS.

Wskazał, że projekt ustawy zawiera zapisy, które „stanowią obłożenie operatorów farm wiatrowych 5-krotnie wyższym podatkiem niż dotychczas, wprowadzenie odgórnych kryteriów odległościowych dla planowanych i istniejących farm wiatrowych, które nie są do spełnienia w polskich warunkach”.

Odnosząc się do proponowanej w projekcie ustawy minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i obszarów chronionych, zwrócił uwagę, że to ograniczenie będzie obowiązywać również ludzi, którzy chcą wybudować domy w pobliżu farm wiatrowych, co wprowadzenie w życie proponowanej ustawy może uniemożliwić.

Senator PiS zaproponował w tym wypadku wprowadzenie – w miejsce propozycji 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowej – ustawowej zasady, która dopuszczałaby budowę farm wiatrowych wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach których lokalne władze określiłyby indywidualnie możliwości lokowania farm wiatrowych. – Procedura planistyczna daje gminom i jej mieszkańcom największe możliwości decydowania o zasadach polityki przestrzennej i związanych z nią kierunkach inwestowania – ocenił senator Bonkowski. – Proponowane przepisy odległościowe nie rozwiązują żadnego realnego problemu, a jedynie wpychają branżę wiatrową i samorządy lokalne w spory prawne o tak zwane prawa nabyte oraz w sytuacje, w których utracone zostaną istotne korzyści finansowe – komentował.

Waldemar Bonkowski w swoim dzisiejszym wystąpieniu wskazał ponadto na korzyści finansowe dla budżetów gmin, na terenach których działają farmy wiatrowe, a także dla budżetu centralnego.

REKLAMA

–  Energetyka wiatrowa to zastrzyk gotówki dla budżetów gmin i budżetu państwa. Wpływy z podatku dla sektora rządowego i samorządowego dzięki powstaniu farm wiatrowych o łącznej mocy obecnie ok. 5300 MW szacuje się na poziomie 342 mln zł z podatku CIT, 35 mln zł z podatku PIT oraz 243 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. Oznacza to, że wpływy podatkowe dla sektora rządowego oraz samorządowego przy mocy w zainstalowanych obecnie farmach wiatrowych wielkości 5300 MW wynoszą łącznie około 620 mln zł rocznie. (…) Według analiz rozwój energetyki wiatrowej może dać 73 mld zł zysku dla polskiej gospodarki w perspektywie 2030 r. – wyliczał.

Ocenił ponadto, że aby Polska wypełniła cel udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym na rok 2020, potrzebne jest jeszcze zbudowanie co najmniej około 1500 MW. – Taki przyrost mocy będzie niósł za sobą liczne korzyści – dodatkowe inwestycje na poziomie 10,5 mld zł, z czego do polskich przedsiębiorstw może trafić ok. 4,8 mld zł, a także wzrost PKB Polski o dodatkowe 6,7 mld zł, z czego 2 mld zł wpłynie do gospodarki bezpośrednio i 4,7 mld zł pośrednio – wyliczał.

Każda złotówka wydana na farmy wiatrowe przyniesie 2,3 zł zarówno u podwykonawców jak i w branżach niezwiązanych bezpośrednio z energetyką. Państwo mogłoby zyskać 1,4 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych, w tym 400 mln zł mogłoby trafić do budżetów samorządów lokalnych – przekonywał.

Wyliczył ponadto, że wzrastający udział polskich firm w produkcji elementów elektrowni wiatrowych, dzięki powstawaniu nowych farm wiatrowych do 2030 r., sprawiłby, że pracę w sektorze wiatrowym znalazłoby 22 tys. osób.

Senator Bonkowski wyliczał też korzyści środowiskowe, szacując, że od 2006 r. dzięki farmom wiatrowym uniknięto emisji CO2 łącznie o ponad 26 mln ton, a w latach 2016-2020 dzięki nim możliwe jest uniknięcie łącznie ponad 51 mln ton CO2.

Zwrócił ponadto uwagę na ryzyko niewykorzystania środków unijnych, oceniając, że w latach 2014-2020 Polska ma do wykorzystania około 5,2 mld zł na OZE.  – Zatrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej będzie oznaczać zatrzymanie dużej części tych środków i utratę korzyści gospodarczych – podkreślił.

Senator Prawa i Sprawiedliwości zwrócił ponadto uwagę na brak „pogłębionej analizy, jakie skutki wywoła ustawa odległościowa” oraz na brak informacji dla społeczeństwa, a także na brak świadomości wśród posłów dotyczącej procedowanych regulacji dla sektora wiatrowego.

Nad tą ustawą trzeba się pochylić, dać sobie czas i zrobić ją rzetelnie, bo w tej wersji wylejemy przysłowiowe dziecko z kąpielą – konkludował senator Bonkowski. 

Link do transmisji z dzisiejszej konferencji w Sejmie na temat elektrowni wiatrowych. 

gramwzielone.pl