Enea wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

Enea wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów
Farma wiatrowa Bardy. Fot. Enea

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniu finansowym za 2016 r. Enea potwierdza wypowiedzenie umów na zakup zielonych certyfikatów. Wcześniej podobną decyzję podjął inny państwowy koncern energetyczny Tauron.

W sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok Enea poinformowała, że w dniu 28 października 2016 r. złożyła oświadczenia w zależności od umowy – o wypowiedzeniu albo o odstąpieniu od długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Te umowy zostały zawarte w latach 2006-2014 z kontrahentami, do których należą instalacje OZE. Chodzi o spółki Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o., Megawind Polska Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o., „PSW” Sp. z o.o., in.ventus Sp. z o.o., EW Śniatowo sp.k., a także Golice Wind Farm Sp. z o.o.

REKLAMA

Enea informuje, że umowy za zakup zielonych certyfikatów od wymienionych wyżej firm uległy rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r., a dokładna data rozwiązania poszczególnych umów wynikała z zapisów kontraktowych.

Jako przyczynę wypowiedzenia umów Enea wskazuje „wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa”.

Enea powołuje się przy tym na zmiany w regulacjach, które mają wynikać z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, a także z rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Enea dodaje, że powyższe akty prawne „spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzenia wiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów”.

Spółka informuje ponadto, że skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów jest uniknięcie przez nią straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów.

Szacowana przez Eneę całkowita niezdyskontowana wartość zobowiązań umownych Enea S.A. na 31 grudnia 2016 r. wynosi około 1 187 mln zł netto.

Spółka informuje jednocześnie, że utworzyła rezerwę na potencjalne roszczenia wynikające z rozwiązanych umów w odniesieniu do przedstawionych do 31 grudnia 2016 r. zgłoszeń transakcyjnych sprzedaży praw majątkowych przez kontrahentów.

Wcześniej informację o rozwiązaniu umów na zakup zielonych certyfikatów podał Tauron. Więcej na ten temat w artykule: Tauron wypowiada umowy na zielone certyfikaty.

red. gramwzielone.pl