Nowa ustawa wprowadzi kredyty energii elektrycznej z OZE

Nowa ustawa wprowadzi kredyty energii elektrycznej z OZE
PKP Energetyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, która ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Nowe cele w zakresie udziału OZE w transporcie mają zostać osiągnięte m.in. dzięki mechanizmowi kredytów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, na których sprzedaży będą mogli zarobić operatorzy stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządcy sieci kolejowej. Kredyty mają kupować firmy zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

Nowe przepisy dotyczące wykorzystania zielonej energii w transporcie, które opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mają przyczynić się do osiągnięcia na poziomie Unii Europejskiej 40-procentowej redukcji emisji CO2 liczonej w okresie 1990-2050. Ten poziom może jednak zostać zwiększony, co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia celów dotyczących m.in. udziału OZE w transporcie, który jest odpowiedzialny za zużycie około jednej trzeciej energii końcowej w UE, z czego znaczna część pochodzi z ropy naftowej.

Autorzy projektu zaznaczają, że Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji CO2 do minimum 55 proc. w roku 2030 w porównaniu do 1990 r. oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych w roku 2050.

REKLAMA

Do zwiększenia udziału zielonej energii w transporcie zobowiązuje art. 25 dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), który w aktualnym brzmieniu zakłada zwiększenie udziału OZE w tym obszarze do 14 proc. do roku 2030.

Cel UE w zakresie wykorzystania zielonej energii w transporcie na 2020 r. został ustalony na poziomie minimum 10 proc. Polska nie osiągnęła tego celu. W naszym kraju udało się zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie w 2020 roku – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – o 0,38 pkt proc. w stosunku do 2019 r. –  ale osiątgnięty został poziom jedynie 6,58 proc.

Aby implementować unijne przepisy z dyrektywy RED II do polskiego prawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach i biokomponentach, który ma zwiększyć dostępne opcje jeśli chodzi o realizację tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o biokomponentach i biopaliwach wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2021-2024 wynosi odpowiednio: 8,7 proc. na rok 2021, 8,8 proc. na rok 2022, 8,9 proc. na rok 2023, a także 9,1 proc. na rok 2024.

Do raelizacji NCW zobowiązane są podmioty zajmujace się sprzedażą paliw. Ich listę udostępnia Urząd Regulacji Energetyki. Liczba firm objętych tym obowiązkiem obecnie wynosi 15.

Poziom 14 proc. udziału OZE w transporcie ma zostać osiągnięty w 2030 roku dzięki użyciu między innymi biopaliw i biokomponentów, w tym także biokomponentów zaawansowanych, odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), paliw węglowych z recyklingu (RCF), a także zwiększeniu roli niskoemisyjnej energii elektrycznej stosowanej w transporcie.

Zaproponowane przepisy zakładają wprowadzenie zapisanego w dyrektywie RED II wymogu minimalnego udziału zaawansowanych biopaliw i biokomponentów, maksymalnego udziału biopaliw pozyskiwanych z surowców spożywczych lub paszowych na poziomie z roku 2020 + 1 p.p., ale nie większym niż 7 proc. końcowego zużycia energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego.

Nowa ustawa ma poszerzyć katalog paliw, którymi można realizować NCW o paliwa węglowe pochodzące z recyklingu, biometan, biokomponenty zaawansowane oraz biopaliwa gazowe, pozyskiwane dzięki zagospodarowaniu odpadów, zamiast ich kompostowania czy składowania, na rzecz prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym, odzyskiwania energii oraz surowców w celu wielokrotnego ich wykorzystywania.

Przepisy przygotowane przez MKiŚ mają ponadto określić minimalny poziom wykorzystania biometanu przez podmioty wytwarzające paliwa ciekłe w procesach rafineryjnych.

Realizację NCW będzie można osiągnąć również poprzez zastosowanie „wodoru odnawialnego”, a więc wodoru pozyskanego przy użyciu energii z OZE, a także „biowodoru” rozumianego jako wodór otrzymany z biomasy.

Kredyty energii elektrycznej z OZE

Nowe prawo ma także zaliczać do realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

W celu udokumentowania wykorzystania energii odnawialnej do realizacji celów NCW nowe prawo ma wprowadzić mechanizm określany jako kredyt energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stosowanej w transporcie.

Kredyt energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ma być wydawany w postaci elektronicznej i ma potwierdzać, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej stosowanej w transporcie drogowym lub kolejowym została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Jeden kredyt ma odpowiadać 1 GJ energii elektrycznej z OZE dostarczonej do pojazdu drogowego lub kolejowego.

W numerze kredytu mają zostać zawarte informacje określające m.in. miesiąc i rok dostarczenia energii z OZE, a także informację o dostarczeniu tej energii w drodze ładowania albo za pośrednictwem sieci trakcyjnej.

Wydawaniem kredytów ma zająć się Urząd Regulacji Energetyki na wniosek operatora infrastruktury ładowania lub zarządcy infrastruktury kolejowej – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie kredytu. URE zajmie się także prowadzeniem rejestru wydanych kredytów, który ma być jawny, a informacje o nim mają być udostępniane w BIP regulatora.

Wniosek o wydanie kredytu operatorzy infrastruktury ładowania lub sieci trakcyjnej będą mogli złożyć w terminie dwóch tygodni następujących po miesiącu, w którym nastąpiło dostarczenie energii elektrycznej do pojazdu drogowego lub kolejowego.

W przypadku ładowania kredyty będą mogły objąć wyłącznie energię elektryczną dostarczoną poprzez ogólnodostępne punkty ładowania lub punkty ładowania działające w ramach infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Natomiast w przypadku poboru energii elektrycznej przez pojazdy kolejowe kredyty mają objąć wyłącznie energię dostarczoną pojazdom kolejowym przez sieć trakcyjną.

Przy tym operatorzy stacji ładowania chcący skorzystać z mechanizmu kredytów będą musieli zapewnić możliwość ładowania z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych potwierdzoną przez umorzenie określonej ilości świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów).

W tym celu do ustawy o elektromobilności nowe prawo ma wprowadzić zapisy, zgodnie z którymi powyższy obowiązek zostanie spełniony, jeśli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia wyniesie w całości energii elektrycznej dostarczonej w drodze ładowania: 3 proc. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., 5 proc. w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2030 r., a następnie 10 proc. od początku 2031 r. 

Realizację tego obowiązku ma kontrolować Urząd Regulacji Energetyki. Autorzy nowych przepisów przewidzieli przy tym kary za niewypełnienie obowiązków nakładanych na operatorów stacji korzystających z kredytów, w związku z realizacją obowiązku dotyczącego świadectw pochodzenia, które będą mogły wynieść od 5 tys. zł do 50 tys. zł.

Jeszcze wyższe kary mają grozić podmiotom wnioskującym o wydanie kredytów za podanie we wnioskach nieprawdziwych danych. Wówczas będą mogły zostać nałożone kary w wysokości od 100 tys. zł nawet do 1 mln zł.

Kredyt ma być ważny do 60 dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło dostarczenie energii elektrycznej do pojazdu drogowego lub kolejowego. Po upływie tego okresu kredyt ma wygasać, podlegać wykreśleniu z rejestru kredytów i wówczas nie będzie mógł podlegać sprzedaży.

Kredyty mają podlegać sprzedaży w drodze umów zawieranych pomiędzy operatorami infrastruktury ładowania lub zarządcami infrastruktury kolejowej i podmiotami realizującymi Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Podmioty zobowiązane do realizacji NCW będą musiały złożyć do URE wniosek o umorzenie kredytu w terminie do 30 dni od dnia jego zakupienia od operatora stacji ładowania lub zarządcy infrastruktury ładowania.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez autorów projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, mechanizm kredytu ma wejść w życie w przyszłym roku. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.