Rząd chce ograniczyć przychody wytwórców energii odnawialnej

Rząd chce ograniczyć przychody wytwórców energii odnawialnej
KPRM

Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy mającej na celu ochronę odbiorców przed wzrostem cen energii. Zawarto w niej m.in. mechanizm ograniczający przychody części wytwórców energii odnawialnej. Wcześniej wprowadzenie maksymalnych stawek za energię dla wytwórców energii m.in. ze źródeł odnawialnych przyjęła Unia Europejska.

Rząd przygotował projekt ustawy, która zakłada wprowadzenie maksymalnych stawek za energię w 2023 roku dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, podmiotów samorządowych oraz gospodarstw domowych. W przypadku ostatniej grupy maksymalne stawki mają być stosowane dla pobranej energii ponad limity zużycia zapisane w ostatnio przyjętej przez Sejm ustawie zamrażającej ceny energii na 2023 rok. Więcej na ten temat w artykule: Rząd zaproponował maksymalne ceny za energię w 2023 roku.

W przygotowanej przez rząd ustawie zaproponowany został także mechanizm ograniczający przychody niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu.

REKLAMA

Nadmiarowe przychody

Nowe prawo ma wprowadzić obowiązek przekazania „nadmiarowych przychodów”, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem ich obliczania, przez wytwórców wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, a także węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny i paliwa gazowe.

Obowiązek przekazywania nadmiarowych przychodów ma jednak nie objąć wytwórców energii w instalacji:

  • o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
  • będącej projektem demonstracyjnym,
  • będącej instalacją odnawialnego źródła energii, w odniesieniu do której wytwórca korzysta z systemu wsparcia – w tym z systemu aukcyjnego,
  • z jednostki, która otrzymała rekompensatę finansową za zastosowanie redysponowania i zakupów przeciwnych.

Kwota podlegająca zwrotowi ma stanowić „iloczyn sumy wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu pomniejszony o wolumen energii elektrycznej zakupionej w danym dniu oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu”.


 

Wysokość limitu ceny ma ogłaszać Prezes URE do 15. dnia każdego miesiąca. Zasada będzie obowiązywała od pierwszego dnia następującego po dniu publikacji nowej ustawy.

Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny, uwzględniający poszczególne technologie wytwarzania, ma zostać ustalony w drodze rozporządzenia.

Gdzie trafią środki?

Wytwórcy i spółki obrotu zobowiązani do przekazywania środków za dany miesiąc kalendarzowy mają je wpłacać do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

REKLAMA

Ponadto w terminie do 20. dnia każdego miesiąca podmioty objęte obowiązkiem zwrotu nadmiarowych przychodów mają przekazywać do Zarządcy Rozliczeń SA sprawozdanie potwierdzające powyższe kwoty w celu weryfikacji.

Wytwórcy oraz przedsiębiorstwa obrotu mają korygować ewentualne niezgodności, a w przypadku ich nieusunięcia lub negatywnej weryfikacji sprawozdania Zarządca Rozliczeń ma przekazywać informacje o ich wystąpieniu do Prezesa URE.

W takiej sytuacji URE będzie mieć prawo do przeprowadzenia kontroli, a gdy stwierdzi niezgodność informacji ze sprawozdania ze stanem faktycznym, wyda decyzję o obowiązku dopłaty na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, pomniejszenia kwoty wpłaty w miesiącu następującym lub przekazania kwoty z rachunku Funduszy na rzecz danego podmiotu składającego sprawozdanie.

Zmiany w zakresie wprowadzonego obowiązku przekazywania wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będą mieć zastosowanie dla okresu od 1 grudnia 2022 roku do 31 czerwca 2023 roku.

„Oczekiwanym efektem rozwiązania wprowadzanego na rynku hurtowym energii elektrycznej jest ograniczenie nadmiarowego przychodu wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu i redystrybucja uzyskanych z tego tytułu środków do odbiorców końcowych” – piszą autorzy projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Na razie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie opublikowało jeszcze projektu ustawy. Nie przedstawiono też szacunków co do środków, które rząd chce w ten sposób uzyskać, aby zasilić nimi działania mające na celu wsparcie odbiorców energii.

Maksymalnie 180 euro za MWh

Wcześniej decyzje w zakresie ograniczenia przychodów wytwórców energii i przekazania nadzwyczajnych zysków na działania związane z ochroną odbiorców końcowych zostały podjęte na forum Unii Europejskiej.

Zdecydowano, że wytwórcy energii elektrycznej z określonych źródeł mających charakteryzować się niższymi kosztami operacyjnymi – w tym wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych – powinni przekazywać na wsparcie odbiorców przychody ze sprzedaży energii powyżej poziomu 180 EUR/MWh.

Jednocześnie pozostawiono swobodę ustalania własnych zasad zwrotu przychodów uznanych za nadmiarowe krajom członkowskim, z których pierwsze zaprezentowały już własne pomysły w tym zakresie.

Przykładem jest Belgia, której rząd zaproponował obcięcie przychodów m.in. wytwórców energii ze źródeł odnawialnych powyżej poziomu 130 EUR/MWh.

Belgijskie regulacje będą mieć charakter retroaktywny. Rząd Belgii chce objąć nimi przychody ze sprzedaży energii wygenerowane w okresie od stycznia 2022 roku do końca 2023 roku. W ten sposób budżet Belgii na walkę z kryzysem energetycznym w tym roku ma zostać zasilony kwotą 1,2 mld euro, a w przyszłym roku ma do niego trafić nawet 2,3 mld euro.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.