Nowe dotacje z Mojego Prądu. Takie będą zasady

Nowe dotacje z Mojego Prądu. Takie będą zasady
Yingli Green

Wnioski o dotację z piątej edycji Mojego Prądu można składać od 22 kwietnia. Oprócz urządzeń objętych dofinansowaniem w poprzednim naborze teraz będzie można złożyć wniosek o dotację także na pompę ciepła i kolektory słoneczne.

Beneficjenci piątej edycji Mojego Prądu mogą uzyskać dotacje w łącznej wysokości 955 mln zł. Według szacunków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) taki budżet przełoży się na inwestycje prosumentów w urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 1264,4 MW.

Ogłaszając uruchomienie nowego naboru wczoraj podczas szczytu klimatycznego TOGETAIR, wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski zaznaczył jednak, że w przypadku wyczerpania tego budżetu możliwe będzie uzupełnienie środków w Moim Prądzie 5.0 kwotą 400 mln zł.

REKLAMA

Co istotne, okres kwalifikowalności wydatków w piątej edycji Mojego Prądu, jest liczony od 1 lutego 2020 roku, a więc dotacja może pokryć także inwestycje, które zostały rozpoczęte przed uruchomieniem naboru. Okres ten kończy się 31 grudnia 2023 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Kto może otrzymać dotację?

Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie właścicielom domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się z produkowanej energii w systemie net-billingu lub udokumentują przejście na ten system rozliczeń, jeżeli produkcja energii była rozliczana wcześniej w systemie opustów (net-meteringu). Fundusz podzielił wnioskodawców w Moim Prądzie 5.0 na trzy grupy.

Pierwsza grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ta grupa obejmuje więc prosumentów, którzy zgłosili wniosek o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, a także prosumentów, którzy zgłosili przyłączenie wcześniej, wchodząc do systemu opustów, ale którzy później zdecydowali się przejść na rozliczenia w net-billingu.

Druga grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (net-meteringu), którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale którzy zdecydują się na przejście na rozliczenia w net-billingu.

Trzecia grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem że:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów (od 01 lutego 2020 roku);
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing;
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Na co można otrzymać dotację?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2–10 kW (panele fotowoltaiczne, inwerter oraz inne niezbędne oprzyrządowanie, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). Nie ma możliwości uzyskania dotacji na zwiększenie mocy istniejącej mikroinstalacji PV, na którą wnioskodawca uzyskał już wcześniej wsparcie z Mojego Prądu.

Poprzez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

Dotację można otrzymać także na montaż magazynów ciepła, na które składają się: zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze-woda, tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u.. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem. Minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 dm3.

Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy.

Ponadto wniosek o dotację w Moim Prądzie 5.0 może dotyczyć magazynów energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh, a także systemów zarządzania energią – z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła, pompy ciepła czy kolektorów słonecznych.

Nowa edycja Mojego Prądu obejmuje też wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła: pomp ciepła powietrze-woda, pomp ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pomp ciepła powietrze-powietrze, a także gruntowych pomp ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

REKLAMA

W końcu dofinansowanie z Mojego Prądu 5.0 będzie można przeznaczyć także na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Maksymalna wysokość dotacji

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu w naborze rozpoczynającym się 22 kwietnia utrzymany zostanie warunek dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym na poszczególne urządzenia objęte Moim Prądem 5.0 będzie można otrzymać maksymalnie:

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6000 zł (tylko grupa 1 i 2 wnioskodawców),

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7000 zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców),
b) 3000 zł (grupa 3 wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
– magazyn ciepła: 5000 zł,
– gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt-woda, woda-woda: 28 500 zł,
– pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł,
– pompa ciepła powietrze-woda: 12 600 zł,
– pompa ciepła powietrze-powietrze: 4400 zł,
b) magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł,
c) system zarządzania energią HEMS/EMS: 3000 zł,
d) kolektory słoneczne c. w. u.: 3500 zł.

Uwaga na przewymiarowanie

Co istotne, urządzenia objęte dofinansowaniem z Mojego Prądu 5.0 musiały zostać wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent dotacji będzie zobowiązany do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem, we wskazanej we wniosku lokalizacji, przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Instalacja objęta wnioskiem nie może być jednocześnie finansowana z innych programów publicznych, takich jak Czyste Powietrze.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie.

Dotacja na pozostałe urządzenia może zostać udzielona jedynie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę do dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ten warunek nie dotyczy jednak wnioskodawców, którzy uzyskali już dofinansowanie w poprzednim naborze i będą teraz składać wniosek rozszerzający dofinansowane o urządzenia dodatkowe – inne niż we wniosku zrealizowanym w Moim Prądzie 4.0.

Dotacja na pompę ciepła – uwaga na te warunki

Dofinansowanie na pompę ciepła w Moim Prądzie 5.0 zostanie wypłacone, jeśli w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

Ponadto warunkiem jest, aby wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej – w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne – spełniały docelowe wymagania obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy lokalne przepisy przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

Regulamin piątej edycji Mojego Prądu, rozpoczynającej się 22 kwietnia 2023 roku, jest dostępny na stronie programu.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.