Przepisy przyjęte przez rząd określą zasady zawierania umów PPA

Przepisy przyjęte przez rząd określą zasady zawierania umów PPA
Pixabay

Producenci energii odnawialnej w Polsce doczekają się uregulowania zasad zawierania umów PPA, które umożliwiają długoterminową sprzedaż energii do odbiorców końcowych. Wytwórcy zielonej energii będą musieli informować o takich umowach Prezesa URE. Za brak informacji będzie grozić kara w wysokości nawet 50 tys. zł.

Umowy PPA to alternatywa dla publicznych systemów wsparcia energii odnawialnej, która pozwala uzyskać długoterminowe gwarancje sprzedaży energii. To zapewnia inwestorom pewność osiąganych przychodów w perspektywie wieloletniej. A jednocześnie zachęca banki do finansowania projektów OZE, które są zabezpieczone tego rodzaju umowami.

Obszar ten jednak nie został do tej pory doprecyzowany w krajowym prawie dla odnawialnych źródeł energii. Teraz ma się to zmienić za sprawą nowelizacji ustawy o OZE, której projekt (UC99) w tym tygodniu przyjęła Rada Ministrów.

REKLAMA

Prawne podstawy PPA

Nowelizacja ma wprowadzić przepisy dające podstawy prawne do kontraktowania energii na podstawie umowy zakładającej sprzedaż energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które przygotowało projekt nowelizacji, podkreśla, że przepisy ustanawiające umowę PPA stanowią lex specialis w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż energii elektrycznej.

To oznacza, że najważniejsze podmiotowo i przedmiotowo elementy umowy PPA są uregulowane ustawowo. Jednocześnie strony umowy mogą swobodnie kształtować jej elementy dodatkowe zgodnie z zasadą swobody umów. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe obowiązki stron umowy sprzedaży energii elektrycznej wynikające z ustawy Prawo energetyczne obowiązują strony umowy PPA – tłumaczy resort klimatu.

Wprowadzenie do polskiego prawa przepisów określających zasady zawierania umów PPA to wykonanie postanowień unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II). Ta dyrektywa wprowadziła dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednią możliwość jej sprzedaży do odbiorców końcowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 17 dyrektywy 2018/2001 umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej oznacza umowę, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej.

Jednocześnie przepisy dyrektywy RED II dają swobodę państwom członkowskim co do sposobu transpozycji przepisów dotyczących umowy zakupu energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy. Resort klimatu zaproponował, aby poprzez nowelizację ustawy o OZE wpisać umowy PPA do zbioru umów regulowanych zawartego w ustawie Prawo energetyczne.

REKLAMA

Zgodnie z treścią projektowanego przepisu umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii może zostać zawarta bezpośrednio pomiędzy wytwórcą a odbiorcą.

Dwa sposoby dostaw energii

Ministerstwo zaznacza, że wykonanie umowy PPA od strony technicznej będzie możliwe na dwa sposoby. W pierwszym przypadku dostarczanie energii elektrycznej może odbywać się na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w przypadku gdy strony tej umowy zostały uprzednio przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej. Druga możliwość zakłada dostarczenie energii odnawialnej zakontraktowanej w umowie PPA za pomocą linii bezpośredniej.

Zaproponowano określenie dodatkowych – względem standardowych zapisów umowy sprzedaży energii elektrycznej – elementów takiego kontraktu. Chodzi o rodzaj odnawialnego źródła energii, z którego wytworzono energię elektryczną stanowiącą przedmiot umowy PPA.

Ponadto autorzy projektu nowelizacji uwzględnili w nim wprowadzenie dodatkowego obowiązku dla wytwórcy energii, który zawarł umowę PPA. A mianowicie przekazanie informacji o jej zawarciu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku umów już zawartych nowe przepisy mają zobowiązać wytwórców energii z OZE do przekazania informacji o tych umowach do URE w ciągu 45 dni od wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

Wśród danych przekazywanych do regulatora, które wytwórca OZE powinien uwzględnić, wymieniono: strony umowy PPA, ilość i cenę energii elektrycznej stanowiącej przedmiot umowy, lokalizację i rodzaj odnawialnego źródła energii, z którego ta energia została wytworzona, a także okres, na jaki umowa została zawarta.

Kara za brak informacji

W celu zapewnienia regularności przekazywania danych o umowach PPA przez wytwórców autorzy projektu UC99 zaproponowali, aby za brak przekazania informacji o zawartej umowie PPA do URE, w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy, groziła kara w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE, który w tym tygodniu przyjęła Rada Ministrów, znalazło się wiele innych regulacji dla rynku zielonej energii. Więcej na ten temat w artykule: Rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.