Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – spotkanie nauki, biznesu i samorządów

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – spotkanie nauki, biznesu i samorządów
WestWind

Energetyka odnawialna to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarki, prawa i bezpieczeństwa. Warto ją wciąż odkrywać w kolejnych wymiarach. Warto uświadamiać o nowych wyzwaniach społeczeństwo i dlatego Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej wraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej” dofinansowany ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kulminacyjnym wydarzeniem przedsięwzięcia będzie Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23, który odbędzie się w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 roku.

W połowie 2022 r. świat przeżywał największy w historii kryzys energetyczny. Chociaż sytuację tę zaostrzyła inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., to ceny paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego rosły już pod koniec 2021 r., prowadząc do zagrożenia ubóstwem energetycznym milionów ludzi na świecie. Polska również zmaga się z wysokimi cenami na rynku energii i paliw. Dr Bartłomiej Igliński z Wydziału Chemii UMK z pełnym przekonaniem stwierdza, że nadszedł najwyższy czas, aby przyśpieszyć rozwój rodzimych źródeł odnawialnych (OZE) i efektywności energetycznej, co zagwarantuje dostawy zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej „w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.

Odnawialne źródła energii – zgodnie z nazwą – nieustannie odnawiają się w naszej czasoprzestrzeni. Zalicza się do nich energetykę słoneczną, wiatrową, wodną, a także bioenergetykę. Reakcje jądrowe we wnętrzu Ziemi pozwalają pozyskiwać energetykę geotermalną, a przyciąganie ciał niebieskich generuje pływy i energetykę pływową. Zalety OZE, obok ich odnawialności i co za tym idzie – niewyczerpalności, to ich dostępność właściwie na całej kuli ziemskiej, jak również coraz niższe ceny za ceny za 1 kWh. Ich wielkim atutem jest też przyjazność względem środowiska, to jest niegenerowanie zanieczyszczeń i odpadów bądź generowanie ich w znikomym stopniu. Rozwój OZE sprzyja wzmocnieniu społeczności lokalnych poprzez rozwój energetyki obywatelskiej i rozproszonej, zasilanej siecią mniejszych i bezpieczniejszych elektrowni. Na tereny rolnicze przeniesie się znaczna część produkcji energii (biomasa, biogaz, biometan, bio-LNG, instalacje wiatrakowe i fotowoltaiczne), za czym pójdą korzyści gospodarcze. Dziś pieniądze na zakup paliw i prądu wypływają ze wsi szerokim strumieniem, zubożając ją. Rozwój OZE sprawia, że to mieszkańcy wsi będą beneficjentami – to oni będą dostarczać odpady do biogazowni, na ich terenie będą pracować farmy słoneczne czy wiatrakowe. To oni znajdą pracę w nowych zakładach produkujących energię odnawialną. Rozwój technologii OZE może wpłynąć korzystnie na rozwój całego społeczeństwa, w tym wzrost PKB.

Dr Bartłomiej Igliński dodaje, że inwestycje w elektrownię/instalację OZE to nie tylko miejsca pracy, ale też znaczne korzyści finansowe dla jednostki samorządowej i społeczności lokalnej, gdyż generują one różnego rodzaje podatki (CIT, PIT, VAT) i opłaty eksploatacyjne. Rozwój instalacji OZE powoduje wzrost odprowadzanych podatków do samorządów, które z kolei mogą wykorzystać je na konkretne cele, np. budowę dróg, szkół, przedszkoli, placów zabaw itp. Jeśli rozwój OZE będzie w miarę równomierny, to zyskają niemal wszystkie gminy w Polsce. Co najważniejsze, każda gałąź OZE jest „odnawialna”, więc zyski będą generowane bez granic czasowych (przychody stałe).

O tych i wielu innych kwestiach związanych z OZE będziemy dyskutować w toruńskim hotelu Filmar podczas Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23, organizowanym przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r. Wydarzenie stanowi kulminacyjną część szerszego projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Jak podkreśla dr Paweł Machalski, Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, swoistym wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Umożliwią one uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego kongres będzie pełnić ważną rolę hubu informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz cztery panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i wyzwań transformacji energetycznej RP. W czasie uroczystego bankietu wręczymy statuetki FREO – „Kreator Energii”, przewidziane dla osób szczególnie zasłużonych w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Post factum przewidziane jest wydanie profesjonalnej publikacji naukowej z tezami przedstawionymi podczas kongresowych obrad. Jak dodaje dr Paweł Machalski, nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez włączenia w proces jego zapewniania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – zarówno poziomu regionalnego, jak i lokalnego – dlatego w toku obrad kongresu szczególną rolę odegrają dyskusje przeprowadzone w ramach panelu samorządowego.

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w KREO23 nie tylko samorządowców i decydentów politycznych, ale też naukowców – przedstawicieli różnych dyscyplin (możliwość zgłoszenia referatu bądź udziału w panelu dyskusyjnym), przedsiębiorców branży OZE, studentów i wszystkich zainteresowanych tym dynamicznie rozwijającym się obszarem energetyki, gospodarki, prawa i bezpieczeństwa.

Więcej informacji: freo.org.pl/kongres-rozwoju-energetyki-odnawialnej.
Zapisz się już dziś: freo.org.pl/formularz-zapisu-kreo.

Zapraszamy!
dr Bartłomiej Igliński
dr Paweł Machalski

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

 

 

Patronaty honorowe:

 

 

 

 

artykuł sponsorowany