Zmiana terminów dla wytwórców energii odnawialnej. URE przypomina

Zmiana terminów dla wytwórców energii odnawialnej. URE przypomina
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne, którymi są objęci m.in. wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych.

Z początkiem lipca przestał obowiązywać w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to zakończenie obowiązywania niektórych przepisów, które miały ułatwić w czasie epidemii prowadzenie działalności gospodarczej – m.in. w zakresie wytwarzania energii.

Zakończenie stanu zagrożenie epidemicznego oznacza, że wracają wcześniej obowiązujące przepisy i obowiązki, którymi objęte są podmioty z sektora energetycznego.

REKLAMA

Zestawienie obowiązków i terminów, które są przywracane po wygaszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zebrał Urząd Regulacji Energetyki. Regulator krajowego rynku energetycznego zwraca uwagę na następujące zmiany:

Postępowania administracyjne

W zakresie postępowań administracyjnych URE powraca do zasady czynnego udziału stron w postępowaniach. Akta spraw i dokumenty nie będą udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie już możliwe zdalne uczestnictwo w czynnościach w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa.

Koncesjonowanie

Termin na uzupełnienie wniosku o udzielenie koncesji wskaże Prezes URE i będzie on wynosił minimum 21 dni, a nie jak w pandemii minimum 60 dni.

W sprawach wszczętych i nie zakończonych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, termin na udzielenie odpowiedzi został automatycznie przedłużony do 60 dni po dniu odwołania tego stanu.

Oznacza to, że w sprawach o udzielenie lub zmianę koncesji, w których Prezes URE wystosował wezwanie w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne i na które to wezwanie nie uzyskał odpowiedzi do 1 lipca br., będzie obowiązany oczekiwać na odpowiedź przedsiębiorcy przez 60 dni. Po upływie tego terminu – w przypadku braku udzielenia kompletnej odpowiedzi na wezwanie – Prezes URE będzie mógł pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zatem od 1 lipca 2023 r. w wezwaniach regulatora kierowanych do przedsiębiorców w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne nie jest już stosowane przedłużenie, czy też zawieszenie biegu terminu wynikające z tzw. ustawy covidowej, co oznacza, że przedsiębiorcy są obowiązani udzielić odpowiedzi na dane wezwanie w terminie w nim wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. URE zaznacza, że powyższe ma zastosowanie również do promes koncesji oraz ich zmian.

Odnawialne źródła energii

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii przyjęto procedurę, która umożliwiała składanie wytwórcom wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia oraz świadectw pochodzenia w drodze elektronicznej. W związku z odwołaniem stanu zagrożenia Urząd rekomenduje stosowanie następującej procedury przy potwierdzaniu i przekazywaniu wniosków o wydanie świadectw i gwarancji pochodzenia:

  1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji OZE składa do operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia w formie pisemnej,
  2. Operator potwierdza w formie pisemnej wniosek wytwórcy: w tym datę jego złożenia oraz wolumen energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci,
  3. OSD przesyła drogą pocztową potwierdzony wniosek do URE.

URE zastrzega, że składanie wniosków w inny niż przedstawiony powyżej sposób może mieć wpływ na wydłużenie procesu wydawania świadectw i gwarancji pochodzenia.

REKLAMA

Świadectwa kwalifikacji i komisje kwalifikacyjne

Zgodnie z art. art. 31x ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, które traciły ważność po 1 marca 2020 r., został wydłużony do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. licząc od 2 lipca 2023 r.).

Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność po 1 marca 2020 r., a także ich pracodawcy, powinni odpowiednio wcześniej zadbać o przedłużenie ważności uprawnień zgłaszając się do wybranej komisji kwalifikacyjnej. Aktualny wykaz działających komisji kwalifikacyjnych publikowany jest na stronie internetowej Urzędu.

Rynek paliw ciekłych

Sprawozdań kwartalnych dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego nie będzie można już składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (co do 1 lipca br. umożliwiał art. 15zzzzv ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19).

Sprawozdania te powinny trafiać do URE za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP lub przez portal biznes.gov.pl.

Przedsiębiorstwa paliwowe składające sprawozdania oraz informacje, o których mowa w następujących przepisach Prawa energetycznego:

  • art. 4 ba ust 4 (miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych);
  • art. 43d ust. 1 (informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności);
  • 43e ust. 1 (miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu)

– od 1 lipca 2023 r. powinny je składać za pośrednictwem Platformy Paliwowej.

Komunikacja z URE

Zmiany dotyczą też zasad komunikacji z Urzędem Regulacji Energetyki. Od 14 lipca URE powraca do tradycyjnej poczty, co oznacza, że dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem: 1) operatora pocztowego, 2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

Uwaga instalatorzy OZE

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wywołuje też istotne konsekwencje dla niektórych instalatorów odnawialnych źródeł energii, którzy powinni odnowić certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. Więcej na ten temat w artykule: Instalatorzy OZE będą musieli odnowić certyfikat UDT

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.