Nowe przepisy dla OZE wchodzą w życie

Nowe przepisy dla OZE wchodzą w życie
Statkraft

Wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Większość zawartych w niej przepisów obowiązuję od początku tego miesiąca.

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta w sierpniu. Większość zawartych w niej przepisów zaczęło obowiązywać 1 października. Jej głównym zadaniem jest wdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnej dyrektywy o OZE (RED II). Nowelizacja zawiera jednak również wiele istotnych regulacji, które zostaną wdrożone tylko na polskim rynku OZE.

Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o OZE, które wymienia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

REKLAMA

 • Zaktualizowane regulacje dotyczące ciepłownictwa i chłodnictwa

Doprecyzowano przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz tzw. ciepła odpadowego.

 • Rozszerzenie gwarancji pochodzenia

Rozszerzono możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak: biometan, ciepło i chłód, wodór odnawialny. Przewidziano również możliwość przystąpienia polskiego organu wydającego gwarancje pochodzenia do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AiB). Ma to ułatwić transgraniczny handel gwarancjami pochodzenia.

 • Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. odnawialnych źródeł energii ma zapewnić wsparcie informacyjne dla przyszłego wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych. Będzie działał online, a za jego utworzenie ma odpowiadać resort klimatu.

 • Ułatwienia w zakresie procedur administracyjnych

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Prawa budowlanego roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolnostojących kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz to się zmieni. Próg zainstalowanej mocy zostanie podniesiony z 50 kW do 150 kW.

 • Uregulowania dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

W nowelizacji doprecyzowano kwestie sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii bezpośrednio od wytwórcy, czyli umowy Power Purchase Agreement (PPA).

 • Wsparcie rozwoju wykorzystywania biometanu

Wprowadzono ustawową definicję biometanu oraz ustanowiono zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu wyprodukowanego na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu. Ustanowiono nowy system wsparcia dla wytwórców biometanu oparty o dopłatę do ceny gwarantowanej – tzw. feed-in premium (FiP).

 • Prosument lokatorski

Wprowadzono nowe możliwości rozliczeń dla prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych). Opracowane rozwiązanie ma umożliwić obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości. Więcej na temat zasad rozliczania prosumentów lokatorskich w artykule: Prosument lokatorski coraz bliżej.

 • Ułatwienia dla funkcjonowania klastrów energii

Uchwalone przepisy doprecyzowują m.in. definicję klastra energii, zasady współpracy biznesowej w ramach klastrów energii, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz obszar działania klastra energii. Przewidują również szczególne usprawnienia administracyjno-prawne oraz dedykowany system wsparcia, z którego będą mogły skorzystać podmioty wpisane do nowego rejestru klastrów energii, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Regulacja zakłada również ścisłą współpracę klastrów energii z operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD), której celem jest odciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

REKLAMA

 • Ułatwienia dla spółdzielni energetycznych

Nowe rozwiązania doprecyzowują definicję i przedmiot działalności spółdzielni energetycznych, warunki współpracy spółdzielni energetycznej ze sprzedawcami energii oraz operatorami systemów dystrybucyjnych. Ponadto mają uprościć warunki sprawozdawczości i zasady rozliczeń.

 • Wsparcie operacyjne (kontynuacyjne) dla instalacji OZE

Nowy system wsparcia przeznaczony jest dla wytwórców energii z instalacji będących w stanie technicznym, który umożliwia ich dalsze użytkowanie. Przepisy kierowane są przede wszystkim do wytwórców energii korzystających z instalacji biogazowych, biomasowych oraz małych elektrowni wodnych, które wychodzą z systemu świadectw pochodzenia i ponoszą koszty operacyjne przewyższające przychody ze sprzedaży energii po cenie rynkowej. Jak podkreśla resort klimatu, rozpoczęcie działania systemu jest zawieszone do połowy 2025 r. ze względu na utrzymujące się wysokie ceny energii.

 • Wsparcie dla modernizowanych instalacji OZE

Nowe przepisy mają na celu utrzymanie w systemie funkcjonujących jednostek, szczególnie tych, którym kończy się prawo do korzystania z systemów wsparcia po 15-letnim okresie, a które wymagają poniesienia znaczących nakładów modernizacyjnych.

 • Nowa definicja hybrydowych instalacji OZE

Wprowadzona została nowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniająca konieczność uruchomienia magazynu energii. Ponadto wchodzi w życie nowa definicja mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, określająca łączną moc znamionową czynną w przypadku hybrydowej instalacji OZE.

 • Wsparcie morskiej energetyki wiatrowej

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że najnowsze zmiany związane z morską energetyką wiatrową przede wszystkim mają na celu efektywniejsze planowanie rozwoju infrastruktury. Dotyczą m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031 oraz doprecyzowania przepisów dotyczących wniosku obejmującego wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej.

 • Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej (cable-pooling)

Dzięki regulacjom umożliwiającym współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej w ramach koncepcji określanej jako cable pooling ma się zwiększyć potencjał produkcji energii np. z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Dla instalacji wchodzących w skład hybrydy będzie zawierana jedna umowa z operatorem sieci. W przypadku elektrowni współdzielących przyłącze konieczne będzie zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej mocy. Jeśli moc zostanie przekroczona, operator sieci będzie mógł naliczyć dodatkowe opłaty.

Na efektywniejsze wykorzystanie istniejących mocy przyłączeniowych dzięki cable-poolingowi liczy prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Źródła odnawialne mogą się świetnie uzupełniać w profilu wytwarzania. Warunkiem jest jednak wypracowanie indywidulanego modelu współpracy między właścicielami danych źródeł energii. Liczymy, że to rozwiązanie pozwoli również na zmniejszenie liczby sporów o odmowy przyłączenia do sieci. W mojej ocenie przełoży się też na bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących przyłączy, a to oznacza bardziej efektywne wykorzystanie mocy OZE. Oczywiście, jak każde nowe rozwiązanie, będzie ono wymagało czasu na pełne wdrożenie i wypracowanie przez inwestorów najlepszych modeli współpracy, np. w zakresie podziału kosztów – komentuje Rafał Gawin, prezes URE.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii jest dostępna w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.