Dobre wyniki finansowe Energi za 2015

Dobre wyniki finansowe Energi za 2015
Energa press

W przeciwieństwie do Taurona i Enei, które poinformowały o stratach za 2015 r. wynikających z dużych odpisów aktualizujących, Energa zakończyła ubiegły rok na plusie.

Skonsolidowane wyniki Energi za 2015 r. są nieco niższe niż w 2014 roku. Przychody Grupy Energa w minionym roku wyniosły 10,8 mld zł i były o 2 proc. wyższe w porównaniu do 2014 r. EBITDA spadła o 5 proc. do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto wyniósł 840 mln zł wobec 1 mld zł w 2014 roku.

Porównując rezultaty na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny, stabilny wzrost zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto. W latach 2012-2015 EBITDA rosła średnio o 10 proc., a zysk netto o 23 proc. Potwierdza to dobrą, stabilną pozycję finansową grupy – podkreśla Energa.

REKLAMA

Jak zapewnia Energa, na jej wyniki finansowe w ubiegłym roku wpłynęła poprawa w segmencie dystrybucji – osiągnięta dzięki „wyższej średniej stawce dystrybucyjnej, wyższym przychodom z tytułu opłat przyłączeniowych oraz większemu zapotrzebowaniu na energię”, a także wzrost w segmencie sprzedaży – „wypracowany dzięki realizacji wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, przede wszystkim dzięki rozbudowie oferty produktowej dla klientów i niższym kosztom praw majątkowych”.

W segmencie dystrybucji EBITDA Energi była o 10 proc. wyższa niż w 2014 r. i ukształtowała się na poziomie 1,7 mld zł. Przychody po wzroście o 6 proc. wyniosły 4,3 mld zł. W rezultacie przyłączenia m.in. większej liczby farm wiatrowych oraz podstacji trakcyjnych dla PKP, o ponad 58 proc. wzrosły przychody Energi z tytułu opłat przyłączeniowych.

EBITDA w obszarze wytwarzania wyniosła 375 mln zł wobec 698 mln zł w 2014 r. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,4 mld zł wobec 1,8 mld zł w poprzednim roku.

REKLAMA

Jak tłumaczy Energa, pogorszenie wyników w tym segmencie spowodowane było niższymi cenami praw majątkowych (zielonych certyfikatów), „skrajnie trudnymi” warunkami hydrologicznymi, które wpłynęły na produkcję energii w elektrowniach wodnych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Jak dodaje Energa, ten negatywny wpływ udało się zmniejszyć poprzez wyższą sprawność bloków konwencjonalnych i obniżenie jednostkowego kosztu węgla oraz biomasy.

Energa poprawiła swoją efektywność w segmencie sprzedaży. Przy przychodach w wysokości 5,7 mld zł, utrzymanych na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, EBITDA wzrosła o 31 proc. do 172 mln zł. – W minionym roku odnotowano wyższą marżę na sprzedaży energii, głównie dzięki niższemu jednostkowemu kosztowi umarzania praw majątkowych. Poprawa to także efekty pracy nad ofertą produktową. W 2015 roku rozwijana była sprzedaż gazu, której wolumen wzrósł kilkukrotnie w ujęciu rok do roku. To jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Energa-Obrót. Podstawą oferty jest dual fuel, czyli sprzedaż energii elektrycznej w połączeniu z gazem. To rozwiązanie korzystne i wygodne zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych – komentuje Energa i dodaje, że na wyniki tego segmentu „w dalszym ciągu negatywny wpływ miały koszty związane z pełnieniem przez Energa-Obrót funkcji sprzedawcy z urzędu, czyli koniecznością zakupu energii z OZE z lokalnego rynku po cenie Prezesa URE”.

Miniony rok to dla Energi okres wyzwań związanych m.in. ze zmianami w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym. Mając na uwadze warunki, z jakimi grupa miała do czynienia w poszczególnych obszarach, każdy z segmentów osiągnął co najmniej dobre wyniki. W perspektywie kilkuletniej Energa notowała bardzo stabilny wzrost. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra i pozwoli na realizację celów strategicznych, które wyznaczymy w połowie tego roku – mówi Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Moce Energi w OZE stanowią 41 proc. całkowitych mocy w jej portfelu wytwórczym. Podstawowa działalność Energi obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów.

Grupa Energa jest ponadto trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Więcej o potencjale wytwórczym OZE i wynikach produkcji energii za 2015 r. w grupie Energa w artykule: 41 proc. mocy Energi to OZE. Spadek produkcji za 2015

gramwzielone.pl