Powstaje Żywiecki Klaster Energii pn. Żywiecka Energia Przyszłości

Powstaje Żywiecki Klaster Energii pn. Żywiecka Energia Przyszłości
Fot. Siemens

Podpisano list intencyjny ws. powołania Żywieckiego Klastra Energii o nazwie „Żywiecka Energia Przyszłości”. Utworzenie klastra to odpowiedź na działania Ministerstwa Energii, które mocno promuje ideę lokalnych klastrów energii.

List intencyjny w sprawie utworzenia klastra podpisało około 30 podmiotów. W skład klastra mają wejść lokalne samorządy z terenu Powiatu Żywieckiego, a także firmy i instytucje związane z energetyką – m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa czy Klaster 3×20.

W imieniu żywieckich gmin realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i energetyki ma się zajmować powołany jeszcze w 2000 r. Związek Międzygminny ds. Ekologii.

REKLAMA

Klaster energii ma objąć – zgodnie z definicją wpisaną do ustawy o odnawialnych źródłach energii – obszar powiatu, a autorzy tego przedsięwzięcia mają ubiegać się o włączenie żywieckiego klastra do pilotażowych klastrów, których wsparcie zapowiada – m.in. poprzez fundusze unijne – Ministerstwo Energii.

REKLAMA

Związek Międzygminny ds. Ekologii posiada już podpisany list intencyjny z operatorem lokalnej sieci dystrybucyjnej – spółką Tauron Dystrybucja, z którą ma współpracować przy tworzeniu klastra i lokalnej mikrosieci.

Kolejnym krokiem przy tworzeniu Żywieckiego Klastra Energii, po podpisaniu listu intencyjnego, ma być podpisanie umowy cywilno-prawnej, co ma nastąpić już w przyszłym miesiącu.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE, klaster energii to „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”.

Klaster energii ma reprezentować koordynator, którym ma być „powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany koordynatorem klastra energii”.

red. gramwzielone.pl