Ceny referencyjne w aukcjach dla OZE na 2017 r.

Ceny referencyjne w aukcjach dla OZE na 2017 r.
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi dla poszczególnych technologii OZE dla aukcji, które mają się odbyć w 2017 roku. Wcześniej Ministerstwo Energii zadeklarowało, że na podstawie tegorocznych aukcji chce przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy około 680 MW. 

Ostatnio Ministerstwo Energii poinformowało, że tegoroczne aukcje przeprowadzi pod koniec roku – nie licząc sygnalizowanej aukcji, która miałaby stanowić formę „dogrywki” do aukcji przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2016 r. i która miałaby się odbyć w najbliższych miesiącach.

Teraz resort energii opublikował projekt rozporządzenia określającego maksymalne ceny za energię, których w przypadku poszczególnych technologii OZE nie będą mogli przekroczyć inwestorzy składający swoje oferty w aukcjach w 2017 r. Złożenie oferty z ceną wyższą od tzw. ceny referencyjnej automatycznie wyeliminuje tą ofertę z możliwości ubiegania się o wsparcie.

REKLAMA

Jak komentuje Ministerstwo Energii, wprowadzenie cen referencyjnych „ma celu uniemożliwienie złożenia przez inwestorów wiążących ofert, które są istotnie zawyżone, co skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami tych podmiotów, z drugiej zaś nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych”.

W odniesieniu do przepisów obowiązujących w 2016 r. w projekcie rozporządzenia dot. cen referencyjnych na 2017 r. wprowadzono korektę w dwunastu przypadkach, z czego w ośmiu dokonano podwyższenia ceny referencyjnej, a w czterech ją obniżono.

W projekcie rozporządzenia dotyczącym cen referencyjnych na 2017 r. Ministerstwo Energii proponuje następujące ceny referencyjne dla instalacji odnawialnego źródła energii w przeliczeniu na 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej (identyczne dla instalacji nowych jak i zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4. ustawy o OZE, czyli po 1 lipca 2016 r.):

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej – 550 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej – 550 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

3) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej – 405 zł/MWh (wobec ceny 305 zł/MWh w roku 2016);

4) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej – 365 zł/MWh (wobec ceny 335 zł/MWh w roku 2016);

5) wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 – 355 zł/MWh (wobec ceny 340 zł/MWh w roku 2016);

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych – 415 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

7) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego – 325 zł/MWh (wobec ceny 310 zł/MWh w roku 2016);

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – 450 zł/MWh (wobec ceny 435 zł/MWh w roku 2016);

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh (wobec ceny 420 zł/MWh w roku 2016);

10) w instalacji termicznego przekształcania odpadów – 385 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

11) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej – 475 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – 375 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);

REKLAMA

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – 350 zł/MWh (wobec ceny 385 zł/MWh w roku 2016);

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej – 470 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej – 480 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

16) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej – 455 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – 450 zł/MWh (wobec ceny 465 zł/MWh w roku 2016);

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – 425 zł/MWh (wobec ceny 445 zł/MWh w roku 2016);

19) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej – 470 zł/MWh – bez zmian w stosunku do 2016 r.;

20) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – 470 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);

21) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 405 zł/MWh (wobec ceny 430 zł/MWh w roku 2016);.

Jak komentuje Ministerstwo Energii, zmiany dla poszczególnych technologii wynikają „z aktualizacji istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych mających bezpośrednie przełożenie na wysokość ceny referencyjnej”.

W projekcie rozporządzenia proponuje się utrzymanie 15-letniego okresu wsparcia, które ma być przyznane na podstawie tegorocznych aukcji.

Wcześniej Ministerstwo Energii przedstawiło projekty innych rozporządzeń określających pozostałe warunki tegorocznych aukcji, wskazując m.in. jakie technologie mogą liczyć na wsparcie i ile zostanie zakupionej energii. Więcej na ten temat w artykule: Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

Nadal niejasne pozostaje rozwiązanie problematycznej kwestii rozdziału ofert, w przypadku których inwestorzy uzyskali już wcześniej wsparcie inwestycyjne i dzięki temu mogą zaoferować w aukcji potencjalnie niższe ceny za energię – od projektów, którym nie przyznano pomocy inwestycyjnej.

W ubiegłym roku z kilkunastu technologii, dla których wskazuje się ceny referencyjne, ME zmieniło cenę dla lądowych elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW, zmniejszając ją z proponowanych wcześniej 415 zł/MWh do 300 zł/MWh, co miało znaczenie w przypadku ofert zgłaszanych do aukcji dla nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2016 r.

W tej akcji – mimo drastycznego zmniejszenia ceny referencyjnej – wsparcie przyznano również dla kilku projektów zakładających budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW. Pozostałą pulę wsparcia przyznanego na podstawie tej aukcji zagospodarują inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych.

Teraz Ministerstwo Energii proponuje na 2017 r. podniesienie ceny referencyjnej dla elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW, ale chce za to zmniejszyć cenę referencyjną dla fotowoltaiki.

Więcej o efektach pierwszych aukcji dla OZE, które odbyły się w dniu 30 grudnia 2016 r., w artykule: Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert

Projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi dla aukcji na 2017 r. jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl