Kolejne konkursy z POIiŚ. Dotacje m.in. na wysokosprawną kogenerację

Kolejne konkursy z POIiŚ. Dotacje m.in. na wysokosprawną kogenerację
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne konkursy, w których można starać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O unijne środki z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji będzie można aplikować od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz z poddziałania

REKLAMA

W pierwszym przypadku typ projektów podlegających dofinansowaniu to przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 proc. całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych, a także 47 mln zł dla pozostałych projektów.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 85 proc.

REKLAMA

W ramach działania 1.5 NFOŚIGW przeprowadził już jeden nabór wniosków, który był realizowany w dniach od 30 czerwca do 30 września 2016 r. W tym przypadku na razie zatwierdzony został raport z oceny formalnej i wnioski przekazano do oceny merytorycznej II stopnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec br.

Poddziałanie 1.6.2: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

W drugim z konkursów z POIiŚ, dla których nabór wniosków ogłosił NFOŚiGW, przewiduje się dofinansowanie trzech rodzajów przedsięwzięć. Budżet tego konkursu to 125 mln zł.

Unijne środki w poddziałaniu 1.6.2 przewidziano na: budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującą zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

W ramach poddziałania 1.6.2. również przeprowadzono już jeden konkurs. Planowany termin rozstrzygnięcia to także marzec br.

NFOŚiGW informuje, że oba konkursy adresowane są do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami oraz do spółdzielni mieszkaniowych.

red. gramwzielone.pl