Dotacje na OZE na wsi z PROW 2014-2020. Spotkania informacyjne w każdej gminie

Dotacje na OZE na wsi z PROW 2014-2020. Spotkania informacyjne w każdej gminie
MattJP, flickr cc-by-2.0

{więcej}Przyjęty przez Radę Ministrów projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje m.in. dotacje unijne na inwestycje w odnawialne źródła energii. Obecnie program czeka jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej, jednak już w tym miesiącu mają rozpocząć się w gminach spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

W związku z wdrożeniem programu PROW 2014-2020 w każdej gminie będą zorganizowane spotkania potencjalnych beneficjentów – rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego – na temat zaplanowanych działań i zasad przyznawania pomocy finansowej. Spotkania te mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Główne cele PROW 2014 – 2020 to przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

REKLAMA

Rozwojowi OZE jest dedykowany m.in. punkt 7.8.1. PROW 2014-2020 (str. 145) pt.:

REKLAMA

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

W ramach tego poddziałania o środki na rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej będą mogły ubiegać się gminy, spółki JST oraz związki gmin. W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu, przy czym pomocy finansowa wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta. 

Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro to środki unijne, a ok. 4, 9 mld euro będą stanowić środki krajowe.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [PDF]

gramwzielone.pl