Biogazownie w ustawie o energii odnawialnej

Biogazownie w ustawie o energii odnawialnej
Zorg Biogas press

NOWA USTAWA O OZE. Jakie warunki będą musiały spełniać firmy budujące i eksploatujące biogazownie rolnicze zgodnie z nowym projektem ustawy o energii odnawialnej? {więcej}

Nowy system wsparcia dla energii odnawialnej może przyspieszyć rozwój zwłaszcza mniejszych biogazowni. Zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki system współczynników korygujących wartość zielonych certyfikatów (ZC) dla poszczególnych technologii OZE zakłada przyznanie operatorom biogazowni o mocy do 100 kW 1,7 zielonego certyfikatu za każdą 1 MWh energii, natomiast biogazownie o mocy od 100 kW do 1 MW mają otrzymywać około 1,4 ZC/MWh, a biogazowniom powyżej 1 MW resort gospodarki chce przyznać 1,2 ZC/MWh.

Zobacz wartość współczynników korygujących dla pozostałych technologii OZE na Gramwzielone.pl: Nowy sytem wsparcia dla OZE.

REKLAMA

Jak czytamy w projekcie ustawy o OZE, inwestorzy budujący biogazownie będą zwolnieni z konieczności uzyskania koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki. Będą natomiast podlegać obowiązkowi wpisu do jawnego „rejestru przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego”, prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

REKLAMA

Do wpisu do rejestru niezbędne będzie przedstawienie tytułu prawnego do budynków biogazowni oraz poosiadanie „odpowiednich urządzeń technicznych i obiektów budowlanych” zgodnych z wymogami o ochronie środowiska, przeciwpożarowej oraz sanitarnymi.

Zgodnie z projektem ustawy o OZE, wykonywanie działalności w zakresie produkcji biogazu rolniczego lub produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego będzie wymagać wykorzystania wyłącznie biogazu rolniczego, przez który rozumie się „paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów”.

Operatorzy biogazowni będą ponadto zobowiązani do dokumentowania ilości i rodzaju substratów, a także do rejestrowania ilości wyprodukowanego biogazu wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej lub/i wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym. Producenci energii w biogazowniach będą też musieli prowadzić ewidencję ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej.

Jeśli obecne zapisy projektu ustawy o OZE w zakresie biogazowni nie ulegną zmianie do czasu wejścia w życie, powyższe dane będzie trzeba przekazywać do Agencji Rynku Rolnego w formie półrocznych sprawozdań, w terminie do 45 dni po upływie 2 i 4 kwartału. Wzór sprawozdań ma opracować ARR.