Dotacje na efektywność energetyczną na Podlasiu. Priorytet dla OZE

Dotacje na efektywność energetyczną na Podlasiu. Priorytet dla OZE
Fot. Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o unijne dofinansowanie w ramach RPO dla Podlasia dla projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych, w tym w budownictwie komunalnym. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii mają być wspierane priorytetowo.

W konkursie z RPO dla woj. podlaskiego, w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, do podziału jest budżet w wysokości 60 mln zł.

Dofinansowanie można pozyskać na tzw. głęboką modernizację energetyczną – wykraczającą poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią – budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego.

REKLAMA

W ramach działań, które można uznać za koszty kwalifikowane, wymienia się: modernizację przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowaniu podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnieniu szczelności; wymianę wyposażenia na energooszczędne m.in. wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania; przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikającą z niej potrzeby przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych.

Projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Warunkiem wsparcia projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej budynków jest konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

REKLAMA

Wsparte projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji – o co najmniej 30 proc. w przypadku zamiany spalanego paliwa oraz wykazać długotrwały charakter.

Budowa instalacji OZE lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach musi być uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. Projekty wykorzystujące OZE będą wspierane priorytetowo.

Unijną dotację w konkursie z RPO dla woj. podlaskiego można też przeznaczyć na wykonanie audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowego elementu wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Wśród podmiotów, które mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie, wymienia się: podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego); podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; kościoły i związki wyznaniowe; a także organizacje pozarządowe.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść 85 proc.

Nabór wniosków został uruchomiony wczoraj i potrwa do 30 grudnia br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r. 

red. gramwzielone.pl