Ruszają dotacje dla prosumentów z Mojego Prądu 4.0. Znamy szczegóły

Ruszają dotacje dla prosumentów z Mojego Prądu 4.0. Znamy szczegóły
Soltech Energy

Nabór wniosków o dotacje na prosumencką fotowoltaikę, magazyny energii ciepła i/lub chłodu oraz systemy zarządzania energią rozpoczyna się dzisiaj w południe. Dopiero wczoraj poznaliśmy bardziej szczegółowe zasady naboru oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

Najważniejsza zmiana w porównaniu do wcześniejszych edycji programu to możliwość pozyskania dotacji już nie tylko na domową instalację fotowoltaiczną, ale także na domowy magazyn energii elektrycznej i/lub ciepła.

O ile dwa tygodnie temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił najważniejsze założenia dotacji, o tyle szczegółowe zasady programu, regulamin i wzory wniosków zostały opublikowane na stronach dopiero w czwartek w godzinach popołudniowych.

REKLAMA

Z udostępnionych dokumentów wynika, że całkowity budżet najnowszej edycji programu Mój Prąd, którego realizacja została przewidziana na lata 2021–2023, wynosi 855 mln zł, jednak w tej kwocie ujęte są również środki wydane w trzeciej edycji programu, a do dyspozycji w czwartym naborze ma być kwota 350 mln zł (NFOŚiGW sygnalizował, że w razie pozyskania dodatkowych środków budżet Mojego Prądu 4.0 może zostać zwiększony). 

Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji, a Fundusz zakłada, że środki z programu wesprą wzrost mocy wytwórczych przynajmniej o 1,2 GW.

Beneficjenci i wydatki kwalifikowane

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji znajdującej się na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane wydatki związane z zakupem, montażem, transportem oraz odbiorem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynu energii elektrycznej/ciepła i/lub systemów służących do zarządzania energią HEMS lub EMS.

Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumiany jest system zarządzania energią w budynku umożliwiający optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w tym budynku. Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Do kosztów kwalifikowanych nie zostanie natomiast zaliczony koszt zakupu i montażu licznika.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte inwestycje rozpoczęte przed uruchomieniem naboru. Okres kwalifikowalności wydatków został ustalony na 1 lutego 2020 – 31 grudnia 2023 roku, przy czym rozpoczęcie inwestycji jest rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego), natomiast o zakończeniu przedsięwzięcia ma decydować data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

Wysokość dotacji

Dla wnioskodawców, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii elektrycznej w systemie net-billingu (obowiązującym osoby zgłaszające przyłączenie od 1 kwietnia 2022 roku) oraz dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej net-billing, wysokość dotacji wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym w ujęciu kwotowym dotacja może wynieść dla:

REKLAMA

  • mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów – magazynu czy systemu zarządzania energią) – nie więcej niż 4 tys. zł,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element objęty programem – nie więcej niż 5 tys. zł,
  • magazynu ciepła (zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda, tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł,
  • magazynu energii elektrycznej (warunek to minimalna pojemność 2 kWh oraz maksymalny koszt 4 tys. zł za 1 kWh) – nie więcej niż 7,5 tys. zł,
  • systemu zarządzania energią HEMS/EMS (warunek to zakup i montaż magazynu energii elektrycznej/ciepła) – nie więcej niż 3 tys. zł.

Inne poziomy dofinansowania dotyczą wnioskodawców wcześniej rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd i przeszli na net-billing.

W tym przypadku maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych wynosi również 50 proc., jednak inaczej wyglądają maksymalne poziomy dotacji do poszczególnych urządzeń.

Dla tej grupy prosumentów przewidziano dodatkową dotację do uruchomionej wcześniej mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości do 2 tys. zł, ale warunkiem jest montaż co najmniej jednego dodatkowego urządzenia objętego programem. Ponadto te osoby mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie do magazynu ciepła (nie więcej niż 5 tys. zł), magazynu energii elektrycznej (do 7,5 tys. zł) oraz systemu zarządzania energią HEMS/EMS (do 3 tys. zł).

Oznacza to, że o ile wnioskodawcy z pierwszej z wymienionych grup mogą uzyskać w Moim Prądzie 4.0 maksymalnie 20,5 tys. zł dotacji, to w drugiej grupie może to być najwyżej 17,5 tys. zł.

W obu przypadkach do ubiegania się o dofinansowanie konieczne jest rozliczanie się w systemie net-billingu. NFOŚiGW przewidział też kilka dodatkowych warunków. To m.in. odpowiedni stosunek wolumenu wytworzonej i pobranej energii.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta dotacją z Mojego Prądu 4.0 powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez dofinansowaną mikroinstalację w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Oprócz tego utrzymany został warunek stosowany we wcześniejszych edycjach Mojego Prądu określający moc nominalną instalacji fotowoltaicznej na 2–10 kW.

Nabór wniosków w czwartej edycji programu Mój Prąd rozpoczyna się w piątek 15 kwietnia o godzinie 12. Wnioski będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej.

Nabór wniosków ma być prowadzony do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane do końca przyszłego roku. Do tego czasu przewidziano również wydatkowanie środków.

Regulamin programu oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku są dostępne na stronie programu mojprad.gov.pl.

Przeczytaj także: Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna z dotacją z Mojego Prądu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.