Kolektory słoneczne w nowej wersji Action Plan

Jakie założenia dotyczące energetyki słonecznej cieplnej znalazły się w najnowszej wersji Krajowego Planu Działań na rzecz OZE i czym różnią się one w porównaniu z poprzednią wersją KPD? {więcej}

Ministerstwo Gospodarki opublikowało nową wersję KPD. Dokument ten jest obecnie rozpatrywany przez Radę Ministrów, a po zaakceptowaniu przez rząd zostanie w końcu wysłany do Komisji Europejskiej.

W pierwotnej wersji tzw. Action Plan miał trafić do Brukseli na przełomie czerwca i lipca, ale resort gospodarki – m.in. pod wpływem krytyki ze strony ekspertów – opóźnił przekazanie go do KE. Polski rząd powinien jak najszybciej zatwierdzić ostateczną wersję KPD, gdyż za dalsze zwlekanie z jego wysłaniem do Komisji Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej grożą Polsce kary.

REKLAMA

Nowelizacja Krajowego Planu Działań na rzecz OZE nie wniosła zbyt wielu poprawek w części poświęconej energetyce słonecznej termalnej. Ministerstwo Gospodarki ograniczyło się w zasadzie tylko do zmiany nazwy poszczególnych scenariuszy rozwoju rynku kolektorów.

We wcześniejszej wersji autorzy KPD wyszczególnili trzy możliwe scenariusze:  minimalny, maksymalny oraz przyspieszonego rozwoju. W nowej wersji Action Planu-u są natomiast scenariusze: A (minimalny), B (przyspieszonego rozwoju) i C (maksymalny).

Scenariusz minimalny, czyli A, bazuje na wyliczeniach przyjętych w Polityce Energetycznej Polski i zakłada, że wykorzystanie energii słonecznej cieplnej w 2020 roku wyniesie 125 ktoe. Dokument Polityka Energetyczna Polski zakłada, że w ciągu najbliższej dekady całkowita powierzchnia kolektorów zainstalowanych w naszym kraju może wzrosnąć do 3,7 mln m2 (obecnie szacuje się, że w Polsce zainstalowano już ponad 0,5 mln m2 solarów).

REKLAMA

Scenariusz B, czyli przyspieszonego rozwoju, jest jednocześnie scenariuszem zalecanym przez resort gospodarki i zakłada, że za 10 lat produkcja energii z kolektorów słonecznych wyniesie 506 ktoe, co będzie stanowiło udział na poziomie 4,87 proc. w produkcji energii ze źródeł odnawialnych ogółem.

Scenariusz zalecany przez MG przewiduje, że w 2020 roku w naszym kraju zainstalowanych będzie 14,7 mln m2 kolektorów słonecznych, co – zdaniem resortu – jest „racjonalną odpowiedzią na wykorzystanie potencjału rynkowego”. Jak zaznaczają autorzy KPD, liczba ta nie uwzględnia jednak powierzchni instalacji solarnych stosowanych w przemyśle do produkcji tzw. ciepła niskotemperaturowego (w zakresie temperatury do ok. 200 st. Celsjusza).

Scenariusz C, czyli maksymalny, został przygotowany w oparciu o wyliczenia dla Polski Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej Cieplnej (ESTIF) i zakłada coroczny wzrost zainstalowanej mocy kolektorów na poziomie 30 proc., co w 2020 roku powinno dać 20 mln m2 całkowitej powierzchni solarów, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 0,5 m2.

Ministerstwo Gospodarki zauważa, że nawet taka wartość będzie o wiele niższa od zalecanej przez ESTIF. Stowarzyszenie szacuje, że powierzchnia kolektorów na jednego mieszkańca Europy powinna wynosić docelowo od 2 do 8 m2. Jeśli tempo rozwoju rynku solarów będzie zgodne ze scenariuszem maksymalnym, w 2024 roku powierzchnia kolektorów per capita wyniesie w naszym kraju 0,7 m2, czyli tyle, ile obecnie jest w Austrii.

Nowością w porównaniu do poprzedniej wersji KPD są wyliczenia dotyczące przeciętnego kosztu instalacji solarnej. Resort szacuje, że w latach 2011-2014 cena montażu systemów solarnych będzie wynosić ok. 2600 zł na m2 kolektora, natomiast dzięki rozwojowi rynku, a także pełnej konkurencji producentów i instalatorów, koszt ten spadnie w latach 2015-2020 do ok. 1800 zł/m2 kolektora.

Poprzednia wersja Krajowego Planu Działań w zakresie energii słonecznej termalnej została skrytykowana przez ekspertów z Panelu Słonecznego 20×2020 (grona skupiającego czołowych producentów kolektorów słonecznych) za niewskazanie instrumentów wsparcia, których zastosowanie przyspieszyłoby rozwój rynku solarnego w Polsce. Ministerstwo Gospodarki nie uwzględniło jednak argumentów Panelu, gdyż mechanizmów rządowego wsparcia energetyki solarnej cieplnej brakuje także w najnowszej wersji Action Plan-u.

gramwzielone.pl