Tauron zapowiada odpis wartości farm wiatrowych

Tauron zapowiada odpis wartości farm wiatrowych
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Tauron informuje o planowanym odpisie z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Tłumaczy to m.in. spadkiem wartości zielonych certyfikatów i wpływem nowych regulacji dla sektora OZE.

W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. szacowana łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi około 0,7 mld zł. Na tę kwotę składają się odpisy dotyczące farm wiatrowych w wysokości około 0,5 mld zł oraz odpisy dotyczące majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokości netto około 0,2 mld zł.

Tauron zakłada, że łączny szacunkowy wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto wyniesie około 0,6 mld zł. Spółka dodaje, że wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA, przez którą rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe.

REKLAMA

Natomiast w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie netto w wysokości około 1 mld zł. Przewidywany szacunkowy wpływ tych odpisów na obciążenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł.

REKLAMA

Konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach niekorzystnych dla wytwórców energii elektrycznej zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz nowych uregulowań w obszarze OZE – czytamy w komunikacie Taurona.  Wartość odpisu dotyczącego źródeł konwencjonalnych wynika z utrzymującego się niekorzystnego trendu w zakresie cen energii elektrycznej i przewidywanej wyższej podaży energii ze źródeł konkurencyjnych wobec krajowej energetyki węglowej. Jednocześnie w założeniach do prognoz ujęto szacowany wpływ wprowadzenia mechanizmu tzw. rynku mocy.

Tauron informuje, że te uwarunkowania rynkowe wpływają z jednej strony na „zmniejszenie przepływów pieniężnych tworzących wartość odzyskiwalną poszczególnych jednostek”, z drugiej natomiast powodują odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów z tytułu utraty wartości aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej Tauron za I półrocze 2016 roku, których publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2016 r.

gramwzielone.pl