Przełom w pracach nad ustawą o OZE! Rząd przyjął w końcu projekt

Przełom w pracach nad ustawą o OZE! Rząd przyjął w końcu projekt
Lukas Plewnia, flickr cc-by

{więcej}Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE. Teraz, po 2,5 roku prac w rządzie, może on w końcu trafić do parlamentu.

W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Leigislacji opublikowało kolejny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 6.3), który został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów. 


Także w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk informował, że rząd przeciągając prace nad ustawą o OZE i blokując jej przyjęcie uchronił odbiorców energii od wzrostu cen energii. Jak argumentował premier, przyjęcie ustawy o OZE we wcześniejszym kształcie mogłoby być „zabójcze dla polskiej gospodarki”. 

REKLAMA

Po akceptacji projektu ustawy o OZE na dzisiejszej Radzie Ministrów może ona teraz trafić do prac w parlamencie. Ustawa o OZE wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. MG podało, że przepisy wprowadzające nowy system wsparcia dla źródeł odnawialnych zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej – informuje PAP. 

gramwzielone.pl
 Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki w sprawie przyjęcia przez RM projektu ustawy o OZE:

Stworzenie nowego systemu wsparcia opartego na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych, wprowadzenie prosumenckiego wytwarzania energii, a także możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby to główne cele ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Dokument, przygotowany w MG, Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2014 r.

REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie daje wytwórcy energii elektrycznej możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Jego ważnym elementem będzie organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów.

Odpowiedzialność za organizację i przeprowadzanie aukcji spocznie na prezesie URE.Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określane w rozporządzeniu wydawanym przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Zostanie w nim wskazana ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Minister Gospodarki będzie ogłaszał również tzw. „cenę referencyjną”, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA). Jego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartością sprzedaży energii elektrycznej i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.

Ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności gospodarczej. Wytwarzający energię w taki sposób będą mieli możliwość odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu.

Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby działalność gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezes URE.

W celu optymalizacji kosztowej ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartościowego). Zlikwidowana będzie też pomocy dla dużej energetyki wodnej.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.


źródło: Ministerstwo Gospodarki