TGE rozpoczęła handel gwarancjami pochodzenia energii z OZE

TGE rozpoczęła handel gwarancjami pochodzenia energii z OZE
Mike Baker, flickr cc

Towarowa Giełda Energii od 3 listopada br. umożliwia obrót polskimi gwarancjami pochodzenia. Są to nowe instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł energii, mające na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Towarowa Giełda Energii przyjęła już pierwszych Członków do Rejestru, łącznie 11 firm – informuje TGE. 

Komunikat Towarowej Giełdy Energii:

Przepisy Dyrektywy 2009/28/WE, nakazującej tworzenie rejestrów gwarancji pochodzenia w krajach Unii Europejskiej, zaimplementowano w Polsce poprzez nowelizację Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26.07.2013 r. zwanej małym trójpakiem energetycznym, która weszła w życie z dniem 11.09.2013 r. Nałożyła ona na TGE obowiązek prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i organizacji obrotu gwarancjami pochodzenia.

REKLAMA

Zgodnie z przepisami Urząd Regulacji Energetyki wystawia gwarancje pochodzenia, które wczytywane są do systemu informatycznego Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego przez TGE. Użytkownicy systemu mogą następnie handlować gwarancjami pochodzenia lub przekazywać je odbiorcom końcowym jako dowody zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Istnieje również możliwość zwrócenia się do TGE z prośbą o dokument potwierdzający odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Jej wystawienie następuje niezależnie od praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Gwarancja pochodzenia:

REKLAMA

  • wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do Rejestru Gwarancji Pochodzenia TGE;
  • wydawana jest na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z Rejestru;
  • jest oznaczona indywidualnym numerem oraz wskazuje datę jej ważności;
  • traci ważność z chwilą przekazania jej odbiorcy końcowemu;
  • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia skierowany jest przede wszystkim do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów, oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Uruchomiony przez Towarową Giełdę Energii S.A. Rejestr Gwarancji Pochodzenia umożliwia:

  • wytwórcom: wczytanie gwarancji pochodzenia na ich konta;
  • brokerom: pośredniczenie w sprzedaży/zakupie gwarancji pochodzenia;
  • odbiorcom końcowym: przekazanie im gwarancji pochodzenia.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia dostępny jest dla wszystkich użytkowników. Członkostwo w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia i w ramach tego Rejestru obrót gwarancjami pochodzenia, nie będzie wymagał od użytkownika podpisania umowy z domem maklerskim, ani członkostwa na Towarowej Giełdzie Energii.

Towarowa Giełda Energii

Więcej informacji o rynku gwarancji pochodzenia energii z OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Gwarancje pochodzenia energii z OZE. Czy będzie można na nich zarobić?