URE przypomina o sprawozdaniu dot. małych instalacji OZE

URE przypomina o sprawozdaniu dot. małych instalacji OZE
Fot. pgegreenenergy, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy działający w zakresie małych instalacji są zobowiązani przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału. 

Z przepisu przejściowego, zamieszczonego w art. 215 wspomnianej ustawy wynika, że wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (4 maja br.) posiadali ważne koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i zostali z urzędu wpisani do rejestru wytwórców w małej instalacji, po raz pierwszy przekazują sprawozdania kwartalne za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym ustawa OZE weszła w życie.

Analogicznie, wytwórcy wpisani w okresie do dnia 30 września 2015 r. do rejestru małych instalacji na podstawie wniosku o wpis do tego rejestru również zobowiązani są przekazać Prezesowi URE pierwsze sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2015 r.

REKLAMA

Wskazane wyżej podmioty mają obowiązek przekazania sprawozdania za III kwartał 2015 r. w terminie do 30 października 2015 r.

REKLAMA

Szczegóły, w tym adresy, na które należy nadsyłać sprawozdania, znajdują się w załączniku, a także – wraz ze wzorem formularza sprawozdawczego – na tej stronie. 

Zgodnie z ustawą o OZE, mała instalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW. 

Aktualny rejestr wytwórców energii w małych instalacjach OZE (PDF)

gramwzielone.pl / za URE