Nowe obowiązki w systemie zielonych certyfikatów

Nowe obowiązki w systemie zielonych certyfikatów
Fot. GE

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowych, wprowadzanych przez ustawę o OZE, obowiązkach i terminach w zakresie umarzania świadectw pochodzenia energii odnawialnej (tzw. zielonych certyfikatów), a także świadectw pochodzenia energii z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Zgodnie z aktualnym systemem wsparcia dla OZE w Polsce, podmioty zobowiązane do zakupu określonej ilości energii odnawialnej – głównie operatorzy energetyczni – muszą potwierdzać jej nabycie poprzez zakup tzw. świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), które następnie są umarzane przez URE.

Zielone certyfikaty wydawane są producentom energii odnawialnej przez URE, przy czym jeden certyfikat przysługuje za wyprodukowanie 1 MWh energii ze źródeł odnawialnych. Alternatywą dla realizacji obowiązku OZE przez dystrybutorów energetycznych jest wnoszenie tzw. opłaty zastępczej. W tym roku wysokość opłaty zastępczej jest taka sama jak w ubiegłym i wynosi 300,03 zł/MWh.

REKLAMA

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. zmienia zasady rozliczeń z realizacji tzw. obowiązku OZE. Zmianie ulega m.in. data realizacji obowiązku za poprzedni rok kalendarzowy. Termin umorzenia świadectw pochodzenia energii z OZE (lub uiszczenia opłaty zastępczej) za 2015 r. minie 30 czerwca 2016 r.  W poprzednich latach ten obowiązek był realizowany co roku do końca marca.

Data 30 czerwca 2016 r. dotyczy jednak tylko realizacji obowiązku OZE po wejściu w życie stosownych przepisów z ustawy o OZE, czyli – jak wskazuje URE – za okres od 4 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Realizacja obowiązku OZE za wcześniejszy okres 2015 r., czyli od 1 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r. ma być potwierdzona w „starym” terminie, czyli do 31 marca 2016 r.

Także do końca marca lub czerwca 2016 r. ma być zrealizowany obowiązek umorzenia świadectw energii z kogeneracji lub wpłacenia określonej wartości opłaty zastępczej.

REKLAMA

Ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych

URE przypomina, że w myśl ustawy o OZE obowiązkowi umorzenia świadectw pochodzenia z OZE i kogeneracji podlegają odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a także przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym

Ustawa o OZE zmniejsza wysokość obowiązku OZE w przypadku przedsiębiorstw energochłonnych – odpowiednio do 80%, 60% lub nawet tylko 15% zużytej energii elektrycznej – w zależności od tzw. wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznejw w danym przedsiębiorstwie.  

URE przypomina, że przedsiębiorstwa energochłonne, które chcą być zwolnione częściowo z kosztów realizacji obowiązku OZE, do 30 listopada br. powinny przedstawić oświadczenia poparte opinią biegłego rewidenta wskazujące na wysokość ich współczynnika intensywności zużycia energii.

Wykaz dotyczący odbiorców przemysłowych, którzy złożyli takie oświadczenia, URE ma przedstawić do końca br.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o OZE, system zielonych certyfikatów zostanie zastąpiony z początkiem 2016 r. systemem aukcji, jednak elektrownie OZE uruchomione przede tym terminem będą mogły pozostać na zielonych certyfikatach przez 15 lat. Ten okres będzie liczony od momentu uruchomienia produkcji energii. Inwestorzy mają jako alternatywę po 2015 r. przejście na system aukcyjny, w którym przewidziano oddzielne aukcje dla elektrowni uruchomionych przed 2016 r. 

Informacja URE dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015 [PDF]

gramwzielone.pl