Gwarancje pochodzenia, nowe formy wsparcia, klastry energii – szkolenia

Gwarancje pochodzenia, nowe formy wsparcia, klastry energii - szkolenia
Fot. Pixabay - Memin Sito

W dniu 28 lipca 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana już przez prezydenta). Kilka tygodni później zakończył się proces legislacyjny dotyczący ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 18 sierpnia br. została przekazana do podpisu prezydenta a obecnie również jest już podpisana przez prezydenta.

Ostatni z wskazanych aktów prawnych, oprócz implementacji Dyrektywy 2018/2001 (RED II) zawiera szereg całkowicie nowych rozwiązań, w tym zarówno w zakresie obowiązujących już dziś systemów wsparcia, jak i ich planowanych modyfikacji, wśród których wskazać należy m.in. na regulacje dotyczące wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego, systemu wsparcia dedykowanego wyłącznie biometanowi, a także na przepisy ukierunkowane na wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Wyczekiwana przez inwestorów ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw tworzy, w połączeniu z przyjętą wcześniej ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przyjazne i spójne otoczenie regulacyjne, stanowiące próbę odpowiedzi na sygnalizowane przez uczestników rynku energii zagadnienia problemowe, koncentrujące się wokół kształtowania optymalnych warunków rozwoju energetyki odnawialnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych najnowszym zmianom w obszarze:

1. szkolenie on-line:  Gwarancje pochodzenia „de novo” – nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99)

Termin: 13 września 2023 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>> 

 

2. szkolenie on-line: Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE, zasady redysponowania instalacji OZE

Termin: 18 września 2023 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon>>>>

 

3. szkolenie on-line: Nowe formy wsparcia „zielonych inwestycji” – wsparcie biometanu, wsparcie operacyjne i modernizacyjne w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Termin: 21 września 2023 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon>>>>

 

4. szkolenie on-line: Klastry energii i społeczności energetyczne – rola w procesie transformacji energetycznej – kierunki najnowszych zmian legislacyjnych

Termin: 22 września 2023 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon>>>>

Prowadząca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Udział w kilku szkoleniach to zawsze dodatkowe rabaty!

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany