Wirtualny prosument wprowadzony do IRiESD

Wirtualny prosument wprowadzony do IRiESD
Enertrag

Prezes URE zatwierdził zaktualizowane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) dla największych operatorów systemów dystrybucyjnych. Zmiany polegają na wprowadzeniu do IRiESD koncepcji wirtualnego prosumenta.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że jedną z głównych zmian w poszczególnych kartach aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej było uwzględnienie, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, pojęcia prosumenta wirtualnego energii odnawialnej.

Wprowadzenie pojęcia wirtualnego prosumenta do ustawy o OZE ma zapewnić możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż punkt odbioru energii.

REKLAMA

Czekamy na wirtualnego prosumenta

Prosument wirtualny będzie mógł korzystać z takiego samego systemu rozliczeń jak klasyczny prosument energii odnawialnej, czyli tzw. net-billingu. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z tej sieci – na podstawie wartości energii ustalonej według ceny giełdowej. Rozliczenia energii przeprowadza się z wykorzystaniem kont prosumenckich, które prowadzą sprzedawcy energii.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera następującą definicję prosumenta wirtualnego energii odnawialnej:

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Prosument wirtualny może przypisać do jednego punktu, w którym pobiera energię elektryczną, moc zainstalowaną elektryczną OZE nieprzekraczającą mocy umownej ustalonej dla tego punktu poboru energii, ale nie większą niż 50 kW.

Reprezentant prosumentów

Wniosek o przyłączenie instalacji, której właścicielami są prosumenci wirtualni, ma składać do operatora sieci dystrybucyjnej tzw. reprezentant prosumentów. Ma on informować operatora sieci – nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej – o przysługującym prosumentom wirtualnym udziale, wyrażonym w procentach, w wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o maksymalnej mocy zainstalowanej, której ten udział odpowiada. Co istotne, reprezentant prosumentów wirtualnych ma odpowiadać za bilansowanie handlowe.

Ustawa o OZE zawiera następującą definicję reprezentanta prosumentów:

REKLAMA

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawnioną na podstawie umowy, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy OZE, do reprezentacji prosumentów wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentów zbiorowych energii odnawialnej, w szczególności w relacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zarządcą budynku wielolokalowego lub organami administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku prosumenta wirtualnego energii odnawialnej – także podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Chociaż koncepcja prosumenta wirtualnego energii odnawialnej została wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródłach energii już w zeszłym roku, to nadal nie można korzystać z tej formy działalności. Zgodnie z zapisami ustawy o OZE będzie to możliwe dopiero od połowy przyszłego roku.

Dodatkowe zachęty do podejmowania działalności w ramach wirtualnego prosumenta wprowadza ostatnia liberalizacja ustawy o inwestycjach wiatrowych. Zakłada ona obowiązkowy udział w produkcji energii, na poziomie minimum 10 proc., przysługujący mieszkańcom gminy – działającym jako wirtualni prosumenci – na której terenie powstała farma wiatrowa. Więcej na ten temat: Wirtualni prosumenci dostaną minimum 10 proc. mocy farm wiatrowych.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument stanowiący zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań dotyczących korzystania z sieci operatora systemu dystrybucyjnego.

IRiESD określa uprawnienia i obowiązki podmiotów przyłączonych do sieci: odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala także zasady postępowania w przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

Postanowienia IRiESD w zakresie, w jakim dotyczą prosumenta wirtualnego, wejdą w życie 2 lipca 2024 r., a więc z dniem wprowadzenia zmian wdrażających koncepcję prosumenta wirtualnego zgodnie z ustawą o OZE.

Treść najnowszych zmian w IRiESD dla poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych jest dostępna na stronie URE pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.