Intensywność wsparcia dla instalacji OZE. Zasady dla MŚP

Intensywność wsparcia dla instalacji OZE. Zasady dla MŚP
foto. Images of Money, flickr cc

Aplikowanie o dofinansowanie projektów unijnych obejmujących przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii wraz z nową perspektywą 2014-2020 stało się bardziej skomplikowane niż w minionej perspektywie. Udzielanie wsparcia na tego rodzaju przedsięwzięcia nie jest już możliwe w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Aby dobrze napisać wniosek i zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania dla tego typu projektów, oprócz znajomości zasad funkcjonowania funduszy europejskich, trzeba mieć doświadczenie w przygotowaniu i realizacji tego rodzaju projektów i wykazać się wysoką znajomością tej branży oraz procesu inwestycyjnego takiego przedsięwzięcia.

Trzeba bowiem wiedzieć jak prawidłowo sporządzić konstrukcję budżetu takiego projektu (zwłaszcza pod kątem zapisów art. 39 ustawy o OZE z dnia 20.02.2015). O tym, jak należy liczyć wartość dofinansowania w projektach dotyczących budowy instalacji odnawialnego źródła energii (w których produkcja energii przeznaczona będzie na sprzedaż) we wnioskach o dofinansowanie w regionalnych programach operacyjnych, należy pamiętać o następujących zasadach.

REKLAMA

W większości przypadków, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca o statusie (MSP) intensywność pomocy dla instalacji OZE będzie liczona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 ,w tym w szczególności w oparciu o (art. 41), a w tym przypadku 

Jeśli koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub b), wysokość wsparcia wyniesie: mikro i mały przedsiębiorca – 80 proc., średni 70 proc., duży 60 proc.

Za koszty kwalifikowalne w tym przypadku uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ustala się je następująco: a) w przypadku, gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne; b) w przypadku, gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

Natomiast jeśli koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c), wysokość wsparcia wyniesie: mikro i mały przedsiębiorca 65 proc., średni 55 proc., duży 45 proc.

REKLAMA

Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ustala się następująco: w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Należy pamiętać, że prawidłowość określenia budżetu i wysokości wsparcia dla projektów OZE to jedne z podstawowych zasad warunkujących otrzymanie wsparcia, bez którego projekty takie w większości w ogóle nie powstaną.

Więcej o dotacjach i innych aspektach wsparcia inwestycji OZE można dowiedzieć się wysyłając do nas zapytanie.

Kontakt:

Anna Nazaruk,  Sigma Finance Sp. z o.o.               

                            

artykuł sponsorowany