Tauron prognozuje stratę netto za I półrocze br.

Tauron prognozuje stratę netto za I półrocze br.
Tauron press

Tauron podał wstępne wyniki finansowe za I półrocze br., w których szacuje stratę netto na poziomie 10 mln zł. Jak wskazuje, negatywnie na jego wynik wpływają odpisy z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie.

Jak wynika ze wstępnych wyników finansowych grupy kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r., jej przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie około 8,94 mld zł. Szacunkowe, skonsolidowane dane grupy za I poł. br. wskazują ponadto na zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe (EBITDA) na poziomie około 1,65 mld zł, zysk operacyjny w ujęciu EBIT na poziomie około 130 mln zł, a także na stratę netto w wysokości około 10 mln zł.

Tauron informuje, że podane wyniki uwzględniają ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r. odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym kilka dni temu. To – jak podaje Tauron – wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT o około 710 mln zł oraz wyniku netto o około 590 mln zł.

REKLAMA

Ostatnio Tauron poinformował, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o., w łącznej kwocie netto w wysokości około 1 mld zł. 

REKLAMA

Konieczność dokonania odpisów Tauron tłumaczy przede wszystkim uwzględnieniem w testach „niekorzystnych dla wytwórców energii elektrycznej zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz nowych uregulowań w obszarze OZE”.

Natomiast odpis dotyczący źródeł konwencjonalnych ma wynikać z „utrzymującego się niekorzystnego trendu w zakresie cen energii elektrycznej i przewidywanej wyższej podaży energii ze źródeł konkurencyjnych wobec krajowej energetyki węglowej”. Jednocześnie w założeniach do prognozy za I półrocze br. ujęto szacowany wpływ wprowadzenia mechanizmu tzw. rynku mocy.

Spóła zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tauron Polska Energia S.A jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, a prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą jeszcze ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. ma nastąpić 17 sierpnia br.

gramwzielone.pl