Biogazownie i fotowoltaika mają być największymi wygranymi tegorocznych aukcji

Biogazownie i fotowoltaika mają być największymi wygranymi tegorocznych aukcji
Foto. Q Cells

Z przedstawionych wczoraj przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń, doprecyzowujących zasady systemu aukcyjnego, wynika, że beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być głównie właściciele istniejących biogazowni. Otwiera się też duża szansa na zrealizowanie w ramach tegorocznej aukcji znaczącego potencjału farm fotowoltaicznych.

Już wcześniej było wiadomo, że obecny rząd widzi w systemie wsparcia dla OZE specjalne miejsce dla biogazowni rolniczych. W znowelizowanej niedawno ustawie o OZE dla biogazowni przewidziano osoby koszyk aukcyjny, a także określono z góry minimalną cenę referencyjną dla biogazowni rolniczych, które zostaną zgłoszone do aukcji zrealizowanych w latach 2016-18, ustalając ją na poziomie co najmniej 550 zł/MWh. 

Taką też cenę przyjęto w opublikowanym wczoraj projekcie rozporządzenia określającego ceny referencyjne dla poszczególnych technologii OZE. Cena referencyjna dla biogazowni rolniczych na poziomie 550 zł/MWh jest najwyższa spośród cen dla wszystkich technologii wyszczególnionych w projekcie tego rozporządzenia. To potencjalnie daje możliwość biogazowniom uzyskania najwyższych przychodów ze sprzedaży energii, jednak rzeczywiste ceny będą zależeć oczywiście od złożonych ofert i konkurencji między nimi. 

REKLAMA

W tym roku Ministerstwo Energii chce przeprowadzić aukcję w pierwszej kolejności właśnie dla istniejących kilkudziesięciu biogazowni rolniczych, które mogą przejść do systemu aukcji z systemu zielonych certyfikatów, przy uwzględnieniu podziału na projekty biogazowe o mocy do i powyżej 1 MW.

W przypadku tych pierwszych ME chce zamówić w tegorocznej aukcji w sumie 3,8 TWh energii (o prognozowanej wartości 2,092 mld zł), a w przypadku biogazowni większych, o mocy powyżej 1 MW – 4,15 TWh (o wartości 2,286 mld zł).

Nadanie priorytetu aukcjom dla przedmiotowych wytwórców (red. biogazowni rolniczych) wynika z chęci umożliwienia dalszego funkcjonowania na rynku ww. podmiotów, z uwagi na korzyści płynące z działalności biogazowni rolniczych, które oprócz generowania dużej ilości miejsc pracy (w porównaniu do innych rodzajów odnawialnych źródeł energii), utylizują odpady i pozostałości z produkcji rolno spożywczej, a także mają istotny wpływ na rozwój terenów wiejskich – ocenia Ministerstwo Energii, dodając, że „niekorzystna sytuacja na rynku tzw. zielonych certyfikatów w ostatnim okresie powoduje istotne problemy finansowe operatorów tych instalacji, co grozi likwidacją biogazowni rolniczych”.

Według danych prowadzonego przez ARR rejestru wytwórców biogazu rolniczego na dzień 30 maja 2016 r. łączna moc zainstalowana biogazowni rolniczych wynosiła 93,88 MWe (z uwzględnieniem faktu, iż trwało postępowanie administracyjne w zakresie wykreślenia z rejestru jednego wytwórcy).

Przyjęcie wolumenu energii na poziomie 90 proc. produkcji energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych powinno przyczynić się do konkurencji miedzy podmiotami składającymi oferty w aukcjach, co pozwoli na obniżenie składanych ofert poniżej ceny referencyjnej – czytamy w OSR projektu rozporządzenia nt. ilości zamawianej energii w aukcjach na 2016 r.

Dodatkowo Ministerstwo Energii przyjęło stopień wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie 7600 MWh/MW/rok, co dało łączną wartość na poziomie 713 488 MWh/rok (odpowiednio 331 048 MWh/rok w instalacjach o mocy do 1 MW oraz 382 440 MWh/rok w instalacjach o mocy większej niż 1 MW).

ME zastrzega, że uwzględniło fakt 15-letniego okresu wsparcia oraz – z uwagi na przechodzenie do systemu aukcyjnego biogazowni już istniejących – ich dotychczasowego funkcjonowania w systemie zielonych certyfikatów (zgodnie z datą rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez poszczególne instalacje).

Aukcja dla nowych projektów o mocy do 1 MW

REKLAMA

W następnej kolejności ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku aukcja dla nowych instalacji, które powstaną już po wygraniu aukcji i których moc nie może przekroczyć 1 MW. W tym wypadku ME chce zamówić 1,575 TWh energii elektrycznej (o łącznej szacowanej wartości 659,13 mln zł).

Które technologie OZE mogą okazać się beneficjentami tej aukcji?

W ocenie skutków regulacji opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia Ministerstwo Energii wskazuje, że skorzysta na niej „kilkaset” podmiotów.

O ile założenia tej aukcji z góry nie określają konkretnej technologii OZE, ME ocenia, że w tym przypadku energia ma być pozyskana głównie z instalacji fotowoltaicznych. Resort energii chce, aby w wyniku tegorocznej aukcji powstały systemy fotowoltaiczne (przy założonym stopniu wykorzystania mocy 1050 MWh/MW/rok) o łącznej mocy 100 MW. To niewiele mniej niż wynosi obecny całkowity potencjał fotowoltaiki w naszym kraju.

Ministerstwo Energii przyjmuje ponadto, że już w roku rozstrzygnięcia aukcji powstanie 15 proc. zakładanego wolumenu instalacji fotowoltaicznych, natomiast wszystkie będą gotowe w roku 2017.

W przypadku projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW zaproponowana w ministerialnym projekcie rozporządzenia cena referencyjna wynosi 465 zł/MW.

ME przyjęło przy ustalaniu wartości zakupionej energii w tej aukcji (1,575 TWh o łącznej wartości 659,13 mln zł), że wynegocjowana w przypadku zwycięskich projektów fotowoltaicznych cena za energię wyniesie przeciętnie 418,5 zł/MWh, czyli będzie stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przyjętej we wcześniejszym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (jak i w projekcie nowego rozporządzenia nt. cen referencyjnych w systemie aukcyjnym).

Na polskim rynku funkcjonuje znacząca liczba projektów fotowoltaicznych (których ilość i jakość jednak trudno oszacować), które mogą zostać zgłoszone do tej aukcji. To efekt przygotowań inwestorów rozpoczętych jeszcze w realiach poprzedniej wersji systemu aukcyjnego z ustawy o OZE, w której zawarto podział na instalacje o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW. Na takie projekty może poza tym powstać teraz rynek, znaleźć się bowiem mogą inwestorzy zainteresowani kupnem takich projektów w kontekście planowanej, tegorocznej aukcji.

Testowy charakter tegorocznych aukcji

Jak zastrzega Ministerstwo Energii, tegoroczne aukcje mają mieć charakter testowy, a 2016 r. ma być według założeń ME „okresem sprawdzenia sprawności funkcjonowania” systemu aukcyjnego.

– Przy opracowywaniu projektu rozporządzenia na 2017 r. zostanie dokonana analiza rozstrzygnięć przeprowadzonych w 2016 r. aukcji. Powyższe działanie pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwej kolejności na 2017 r. – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia nt. tegorocznych aukcji.

gramwzielone.pl