URE przypomina o obowiązku koncesji

URE przypomina o obowiązku koncesji
Biogazownia rolnicza w Jarnołtowie. Foto. agriKomp

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku związanym z uzyskaniem koncesji w przypadku inwestycji w instalacje bazujące na kogeneracji czy odnawialnych źródłach energii. URE zaznacza przy tym, że odnawialne źródła energii, w których energia została wytworzona po raz pierwszy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, tracą prawo do uzyskiwania świadectw pochodzenia.

URE informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 7-10 ustawy Prawo energetyczne, dla inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie ustawy OZE, istnieje obowiązek załączania do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy OZE – opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji.

REKLAMA

Inwestor, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne, nie może wnioskować do URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne albo art. 44 ust. 1 ustawy OZE dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji.

REKLAMA

Urząd przypomina też, że stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy OZE, wsparcie w postaci świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przysługuje wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, oraz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, czyli przed1 lipca 2016 r., lub w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, ale zmodernizowanej po dniu wejścia w życie tego rozdziału. 

gramwzielone.pl