Coraz więcej dotacji na domowe instalacje OZE w Warszawie. W 2016 r. wypłacono 2,12 mln zł

Coraz więcej dotacji na domowe instalacje OZE w Warszawie. W 2016 r. wypłacono 2,12 mln zł
Fot. Twoja Energia

Urząd m.st. Warszawy od kilku lat wspiera dotacjami mieszkańców stolicy, którzy chcą inwestować m.in. w domowe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne. W ubiegłym roku wypłacono jak dotąd największą sumę dotacji. Warszawiacy chcący skorzystać z dotacji mogą składać wnioski w aktualnym naborze, który potrwa do końca marca br.

Środki na dotacje przeznaczane w stolicy m.in. na dotacje w domowe instalacje OZE pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które stanowią dochód m.st. Warszawy.

Dofinansowanie jest przyznawane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

REKLAMA

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wysokość dotacji ustalono na 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Maksymalna wysokość dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 15 tys. zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także 40 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku zakupu i montażu pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł, a w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dotacja nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Przekazanie dotacji na rachunek beneficjenta może nastąpić już po zrealizowaniu inwestycji i przekazaniu dokumentów rozliczeniowych.

Poprzedni nabór wniosków o dotacje warszawski magistrat prowadził w ostatnim kwartale 2016 r. Obecnie prowadzony jest kolejny nabór, który rozpoczęto 2 stycznia i który zakończy się 31 marca br.

Zgodnie z uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2016 r., w pierwszej kolejności środki przeznaczane będą na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni, likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest, a następnie na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

REKLAMA

W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem w/w kolejności oraz zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Dotychczasowe efekty dotacji

W 2016 r. do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęły 222 wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii, na kwotę 3,186 mln zł.

W tym wpłynęło 50 wniosków na pompy ciepła, 49 na kolektory słoneczne, 120 na fotowoltaikę, 1 na klimatyzator, 1 na turbinę wiatrową i 1 na instalację hybrydową składającą się z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej.

Zawarto 185 umów o dotację, z czego zrealizowano 170 inwestycji i wypłacono dotacje na łączną kwotę 2,125 mln zł. W tym zrealizowano 100 instalacji fotowoltaicznych, w przypadku których udzielone dotacje sięgnęły sumy 1,179 mln zł, zainstalowano ponadto 34 pompy ciepła (698 tys. zł), 35 instalacji kolektorów słonecznych na sumę dotacji 226 tys. zł, a także jedną instalację hybrydową składającą się z PV i turbiny wiatrowej, dla której wartość przyznanej dotacji wyniosła 21,3 tys. zł.

W naborze prowadzonym w 2015 r. wpłynęły 152 wnioski o udzielenie dotacji na kwotę wnioskowaną 2,092 mln zł, zrealizowano 109 inwestycji, dla których wypłacono dotacje w wysokości 1,297 mln zł, w tym 43 instalacje fotowoltaiczne z dotacjami o wartości 499 tys. zł, 29 pompy ciepła (543 tys. zł), a także 37 instalacji kolektorów słonecznych (254 tys. zł).

W naborze prowadzonym w 2014 r. wpłynęły 83 wnioski o udzielenie dotacji na wnioskowaną kwotę 1,374 mln zł. Zrealizowano 55 instalacji OZE, przyznając na nie dotacje o wartości 559 tys. zł, w tym zainstalowano 45 systemów kolektorów słonecznych, na które przyznano dotacje w wysokości 350 tys. zł, a także 9 pomp ciepła (205 tys. zł) oraz jedną instalację fotowoltaiczną, na którą wypłacono dotację w wysokości 3 tys. zł.

W roku 2013 do warszawskiego magistratu wpłynęły natomiast 22 wnioski o udzielenie dotacji na kwotę 579 tys. zł, a rok wcześniej wpłynęło tylko 7 wniosków na łączną sumę dotacji 278 tys. zł.

red. gramwzielone.pl