Ponad 14 tys. prosumentów w sieci największych OSD na koniec 2016 r.

Ponad 14 tys. prosumentów w sieci największych OSD na koniec 2016 r.
Suntech press

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), w ubiegłym roku liczba prosumentów w Polsce wzrosła o niemal 10 tys. Najwięcej z nich było na koniec ubiegłego roku klientami spółki PGE Dystrybucja.

Łączną liczbę mikroinstalacji prosumenckich podłączonych do sieci pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego na koniec 2016 r. PTPIREE ocenia na 14 283. Z tego najwięcej prosumentów w swojej sieci posiadała PGE Dystrybucja (5266), następnie Tauron Dystrybucja (4472), Enea Operator (2783), Energa Operator (1614), a do sieci działającego na terenie Warszawy operatora innogy Stoen Operator podłączonych było w sumie 148 mikroinstalacji.

Liczba prosumentów odnotowanych przez PTPIREE na koniec 2016 r. jest o niemal 10 tys. większa niż przed rokiem. W poprzedniej edycji corocznego raportu PTPIREE za rok 2015 wskazano na 4,73 tys. mikroinstalacji, z czego tylko w 2015 r. wskazani wyżej najwięksi operatorzy systemu dystrybucyjnego podłączyli 3,15 tys.

REKLAMA

Według PTPiREE, na koniec 2015 roku najwięcej mikroinstalacji funkcjonowało w sieci Energa Operator (1775), z czego 749 podłączono w 2015 r. Do sieci PGE Dystrybucja podłączone były 1163 mikroinstalacje, z czego 1088 podłączono w 2015 roku. W sieci Tauron Dystrybucja w podanym okresie działały 1243 mikroinstalacje, z czego w 2015 r. podłączono 936, a do sieci Enea Operator podłączonych było 516 mikroinstalacji, z czego 354 podłączono w 2015 r. Do tego 41 mikroinstalacji było podłączonych do sieci Innogy Stoen Operator, z czego 26 podłączono tylko w 2015 r.

PTPIREE podaje, że  w sumie do sieci pięciu największych operatorów na koniec 2016 r. przyłączonych było ponad 18,1 tys. instalacji OZE, z czego najwięcej (5844) działało w sieci PGE Dystrybucja, a następnie Tauron Dystrybucja (5327), Energa Operator (4051), Enea Operator (2783), natomiast w sieci innogy Stoen Operator działało 179 instalacji OZE.

Łączna moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych na koniec 2016 r. wynosiła 6 514,6 MW, z czego potencjał instalacji OZE przyłączonych do sieci Energi Operator wynosił 3003,5 MW, PGE Dystrybucja – 1400,7 MW, Enei Operator – 1246,2 MW, Tauron Dystrybucji – 856 MW, a Innogy Stoen Operator – 8,2 MW.

REKLAMA

W swoim najnowszym raporcie za 2016 rok PTPIREE wskazuje na trend polegający na „demokratyzacji energetyki”, czyli wzroście liczby podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii.

W obszarze dystrybucji wymusza to konieczność modernizacji sieci, bo zamiast relatywnie nielicznych producentów energii i wielu odbiorców pojawia się wielu producentów i odbiorców jednocześnie, przy mniejszej stabilności źródeł. Kierunek na smart grid i smart metering jest więc oczywisty. Rozwój energetyki obywatelskiej, a ogólnie rzecz ujmując – rozproszonej, jest faktem. Najprawdopodobniej będzie przy tym wspierany także organizacyjnie (klastry energii, spółdzielnie energetyczne). tendencje są potęgowane przez zmiany postaw społecznych. Ograniczanie wpływu energetyki na środowisko jest oczekiwane i pożądane. Dyskusja na temat kosztów zewnętrznych tradycyjnej energetyki będzie wracała. Obywatele mają coraz więcej do powiedzenia w sprawie kierunków rozwoju energetyki. To też wymusza na koncernach większą koncentrację na kliencie, która z jednej strony przybiera postać wzrostu jakości usług – chodzi zarówno o niezawodność dostaw energii, jak i usługi dodatkowe, z drugiej zaś o współpracę przy rozwoju energetyki prosumenckiej – komentuje PTPIREE.

Komentując możliwości rozwoju energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych PTPIREE zwraca uwagę na konieczność wdrożenia efektywnych magazynów energii.  – Powstają coraz doskonalsze rozwiązania tego problemu, wciąż jednak nie jest to jeszcze w pełni opłacalne biznesowo. Gdy ta bariera zostanie przełamana, to zniweluje się w dużym stopniu problem niestabilności OZE, co będzie miało olbrzymi wpływ na strukturę źródeł wytwarzania – czytamy w raporcie PTPIREE.

Towarzystwo zauważa ponadto, że „potrzeby klienta będącego aktywnym uczestnikiem rynku w coraz większym stopniu odzwierciedlają polskie przepisy”, wskazując m.in. na wpisaną w ubiegłym roku do ustawy o OZE definicję prosumenta.

PTPIREE odnotowuje również pojawienie się w krajowych regulacjach dla sektora energetycznego klastrów energii, których definicję wpisano do nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r.

W tym przypadku ustawodawca nakreślił jedynie ramy działalności, pozostawiając dużą dowolność w kształtowaniu aktywności i relacji członków wewnątrz klastrów. Jeśli planowane są jakieś uszczegółowienia tych przepisów, to dopiero po jakimś czasie funkcjonowania dotychczasowych regulacji i po wysłuchaniu pomysłów i potrzeb uczestników rynku – ocenia PTPIREE. 

red. gramwzielone.pl