KPD nt. efektywności energetycznej: prosumenci powinni zaistnieć na dużą skalę

KPD nt. efektywności energetycznej: prosumenci powinni zaistnieć na dużą skalę
Fot. KPRM, flickr cc

Rada Ministrów podjęła wczoraj uchwałę w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski”, przedłożoną przez ministra energii. Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Dokument zawiera zaktualizowany opis środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające zwiększyć efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20 proc. oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.

Planowane działania w maksymalnym stopniu mają opierać się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystywać finansowanie budżetowe. Rząd chce realizować je według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej.

REKLAMA

W dokumencie czytamy m.in., że „optymalna perspektywa kierunku rozwoju usług energetycznych przewiduje, iż na rynku powinni na dużą skalę zaistnieć prosumenci, których obsługą zajmowałyby się obecnie istniejące przedsiębiorstwa energetyczne (oferujący kompleksową usługę)” i że „przedsiębiorstwa energetyczne powinny w swojej ofercie posiadać kompleksową usługę energetyczną dla swoich odbiorców wraz z ofertowaniem im możliwości korzystania z energooszczędnych urządzeń (np. oświetlenie LED) bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych związanych z ich zakupem”.

Centrum Informacyjne Rządu zastrzega, że Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 proc. średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005.

REKLAMA

Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny. Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 2006-2015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3 proc. Po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe – komentuje Centrum Informacyjne Rządu.

Na lata 2010-2020 Polska zadeklarowała tymczasem ograniczenie zużycia energii o około 14 proc., czyli oszczędność energii pierwotnej wynosząca 13,6 megaton oleju ekwiwalentnego.

CIR zaznacza, że ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz BOŚ Banku i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Jak zastrzega Ministerstwo Energii, przyjęty wczoraj dokument to ostatni Krajowy Plan Działan dotyczący efektywności energetycznej dla Polski. Kolejne sprawozdanie będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną (tzw. governance).

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski – dokument w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. – można pobrać pod tym linkiem w wersji PDF, a w wersji edytowalnej jest dostępny tutaj.

red. gramwzielone.pl